CHÍNH SÁCH VỀ HÓA ĐƠN & THU HỒI NỢ CỦA VMC

Tải trang này bằng tiếng Việt

Phòng: 

Dịch Vụ Khách Hàng Quản Lý Trương Mục Bệnh Nhân

Trọng tâm của chính sách:

Trợ Giúp Tài Chánh

Chính Sách Số:

PFS.5000.1

Mục Đích:

Thủ tục này trình bày một phương thức được xác định rõ, theo tiêu chuẩn của ngành để thu hồi những khoản tiền phải trả thuộc trách nhiệm của khách hàng. Thủ tục này trình bày một quy trình đồng nhất và khả năng kiểm toán về những hoạt động liên quan đến việc thu hồi nợ trong trương mục của bệnh nhân và chuyển trương mục cho một đơn vị thu hồi nợ thứ ba.

Valley Medical Center (Trung Tâm Y Khoa Valley) sẽ thực hiện những nỗ lực hợp lý để thu hồi những khoản tiền thuộc về trách nhiệm tài chánh của cá nhân của bệnh nhân (hoặc bên chịu trách nhiệm).  Những trương mục thiếu nợ không trả, sau khi bệnh viện đã thực hiện mọi nỗ lực có thể để thu hồi nợ sẽ bị chuyển qua đơn vị thu hồi chuyên nghiệp bên ngoài để tiếp tục thu hồi lại số tiền phải trả cho dịch vụ điều trị đã sử dụng.

 

Thủ Tục:

Lịch Trình Hóa Đơn Tự Trả Tiền Tổng Quát

Hóa đơn đầu tiên

Ngày thứ 1

Hóa đơn thứ hai

Ngày thứ 31

Hóa đơn thứ ba

Ngày thứ 61

Thông báo cuối cùng

Ngày thứ 91

Xét lại những khoản nợ xấu

Ngày thứ 115

Chuyển nhượng nợ xấu

Ngày thứ 120

 

Nguyên Tắc Làm Việc Tổng Quát:

 1. Chúng tôi hiểu rằng gánh nặng tài chánh do những chi phí y khoa gây ra cho bệnh nhân mà không có bảo hiểm sức khỏe hoặc chỉ được bao trả giới hạn là rất lớn. Chúng tôi sẽ giảm giá cho bệnh nhân không có bảo hiểm, tương tự như khoản giảm giá dành cho các hãng bảo hiểm đã ký hợp đồng với chúng tôi.
 1. Bệnh nhân không có bảo hiểm sẽ được hưởng chính sách giảm giá khi thanh toán đúng thời hạn các khoản nợ còn lại của họ. (Vui lòng tham khảo chính sách về Giảm Giá Khi Không Có Bảo Hiểm và Thanh Toán Đúng Thời Hạn.)
   
 2. Những bệnh nhân hoặc thành phần chịu trách nhiệm nào trình bày về hoàn cảnh khó khăn đưa đến việc họ không thể trả hết số nợ một lần sẽ được dàn xếp cho việc gia hạn trả góp trong 12 tháng, không tính tiền lời. Số tiền tối thiểu phải thanh toán là $50 cho tất cả các trương mục của bệnh viện và $25 cho tất cả các trương mục của bác sĩ, trong thời hạn tối đa 12 tháng. Nếu bệnh nhân hoặc thành phần chịu trách nhiệm không thể trả hết số nợ trong 12 tháng, sẽ được giúp vay tiền của ngân hàng.
   
 3. Trung Tâm Y Khoa Valley có những chọn lựa về chương trình trả góp dài hạn qua sự hợp tác của ngân hàng. (Cũng giống như khi vay tiền từ ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, số tiền vay sẽ phải trả tiền lời và nếu không trả tiền đúng thời hạn, thì sẽ áp dụng lệ phí trả tiền trễ).
   
 4. Nếu bệnh nhân trình bày là hoàn toàn không thể chi trả cho hóa đơn do thu nhập hạn chế, thì bệnh nhân hoặc bên chịu trách nhiệm sẽ được cấp đơn xin Trợ Giúp Tài Chánh, và bệnh nhân hoặc bên chịu trách nhiệm phải điền vào đơn này, cũng như nộp lại đơn này cùng với những giấy tờ chứng minh thích hợp về tài chánh để được xem xét điều chỉnh số nợ phải trả trong trương mục thành Trợ Giúp Tài Chánh. (Vui lòng tham khảo Chính Sách Trợ Giúp Tài Chánh)
   
 5. Trung Tâm Y Khoa Valley có mức điều chỉnh tiền Hoàn Thuế Valley để giúp cho các chủ nhà hợp pháp trong Khu Bệnh Viện Công #1 của Quận King trả tiền thuế bất động sản. Tín dụng Hoàn Thế Valley có thể áp dụng cho những chi phí phải tự trả còn nợ Trung Tâm Y Khoa Valley sau khi các bên thứ ba và bảo hiểm đã chi trả.

  Số tiền được điều chỉnh sẽ được xác định dựa vào mức thuế áp đặt cho Khu Bệnh Viện Số #1 chiếu theo Hồ Sơ Thuế chính thức của Quận King. Số tiền Điều Chỉnh Hoàn Thuế Valley tối đa trong suốt cuộc đời cho bất cứ cư dân nào của Khu Bệnh Viện #1 là $3,000.

   
 6. Những bệnh nhân hoặc bên chịu trách nhiệm nào trả tiền bằng chi phiếu / thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ nhưng bị từ chối vì không có tiền bảo chứng sẽ bị tính thêm lệ phí thấu chi (NSF) vào trương mục. Hiện tại, Trung Tâm Y Khoa Valley lấy Lệ Phí Không Có Tiền Bảo Chứng là $35.00 cho bất cứ chi phiếu hay khoản được trả bằng thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ nào bị từ chối vì không có đủ tiền.
   
 7. Trung Tâm Y Tế Valley sẽ tính lãi suất 1%, 30 ngày sau bản sao kê đầu tiên và hằng tháng sau đó đối với các tài khoản ở trạng thái tự thanh toán. Các tài khoản trong gói thanh toán hoặc có thể đang bị giữ hoặc chờ xét duyệt sẽ không cộng dồn tiền lãi cho đến khi được đưa trở lại chu kỳ tự thanh toán.
   
 8. Những nỗ lực thu hồi tiền nợ tự trả của Trung Tâm Y Khoa Valley được quản lý chiếu theo quy định của Bang WA và những quy định của Medicare / Medicaid.
   
 9. Thế Chấp Thanh Toán Y Tế:

  Khi bệnh nhân là nạn nhân trong một vụ tai nạn hoặc hành động sai trái nào khác, công ty bảo hiểm sức khỏe của họ thông thường sẽ không trả tiền cho các dịch vụ y tế một khi xác định được rằng có một bên khác sẽ phải chịu trách nhiệm sau cùng. Ngoài ra, trong trường hợp bệnh nhân không có bảo hiểm, vẫn có thể thỏa thuận về việc bồi thường với bên phải chịu trách nhiệm sau cùng. Trong những trường hợp này UW/Trung Tâm Y Khoa Valley có thể lập hồ sơ truy thu nợ cho sự bồi thường sau này. Thế chấp là hình thức dùng bất động sản hoặc tài sản riêng để bảo đảm cho việc trả nợ.
   
 10. Trương Mục Bị Thu Hồi Nợ Có Thể Bao Gồm:
 • Báo cáo tín dụng sẽ được ghi lại sau 300 ngày kể từ ngày có hóa đơn đầu tiên sau khi xuất viện.
 • Hồ sơ kiện về số tiền nợ quá hạn từ trước không thể nộp sớm hơn 240 ngày kể từ ngày có hóa đơn đầu tiên sau khi xuất viện.
 • Gọi điện thoại.
 • Phán quyết theo luật định dẫn đến việc phong tỏa tiền lương.
 • Thế chấp thanh toán y tế.
 • Trung Tâm Y Khoa Valley phải cho phép khởi kiện đối với bất cứ trương mục nào.
 • Trung Tâm Y Khoa Valley sẽ không cho phép khởi kiện bệnh nhân hoặc thành phần chịu trách nhiệm không có việc làm ổn định.
 • Trương mục sẽ bị chuyển qua đơn vị thu hồi nợ trong thời gian một năm, và sau đó sẽ chuyển qua một đơn vị khác trừ khi đã dàn xếp được việc trả tiền hoặc đã có phán quyết theo luật định.
 • Việc chuyển qua đơn vị thu hồi nợ thứ hai sẽ được hủy bỏ sau một năm tiếp theo nếu cơ quan này không có hành động nào trong vòng 90 ngày trước đó.
 • Những trương mục bị trả lại sau khi đã chuyển qua đơn vị thu hồi nợ thứ hai được xem là không thu hồi được và sẽ được điều chỉnh thành Trương Mục Mà Cơ Quan Thu Hồi Nợ Không Thu hồi Được.
 • Số tiền chưa trả sẽ được lưu lại trong lý lịch tín dụng của bên chịu trách nhiệm trả tiền trong vòng bảy năm, hoặc mười năm nếu có phán quyết theo luật định.

 

Bệnh Nhân không có Bảo Hiểm Sức Khỏe

 1. Khoảng 5 ngày sau khi xuất viện, những bệnh nhân của Trung Tâm Y Khoa Valley không có bảo hiểm sức khỏe bao trả sẽ nhận được hóa đơn tóm tắt về những chi phí điều trị. Thông tin để bàn thảo về những chọn lựa về tài chánh sẽ được gởi kèm trong hóa đơn đó cùng với thông tin liên lạc, được gửi cho phòng Dịch Vụ Khách Hàng.

  Lưu ý: Trung Tâm Y Khoa Valley có trợ giúp xin Medicaid cho những bệnh nhân không có bảo hiểm sức khỏe và đã nhập viện.  Bệnh nhân sẽ được xem xét về tình trạng hợp lệ có được hưởng Medicaid hay không và sẽ được trợ giúp trong thủ tục làm đơn xin nếu thích hợp.

   
 2. Bệnh nhân hợp lệ sẽ được giảm giá 30% cho các chi phí như là giảm giá cho trường hợp không có bảo hiểm.
   
 3. Valley sẽ thông báo cho bệnh nhân hoặc bên có trách nhiệm về số dư còn lại đang nợ bằng cách gửi 4 thông báo sao kê. Dựa trên tùy chọn thanh toán, bệnh nhân có thể nhận được cuộc gọi điện thoại, tin nhắn văn bản hoặc thông báo MyChart bắt đầu từ 14 ngày sau ngày sao kê đầu tiên.
   
 4. Nếu số nợ vẫn chưa được thu hồi hết hoặc vẫn chưa sắp xếp được việc trả nợ, thì thông báo cuối cùng trước khi thu hồi nợ sẽ được gửi đến bên chịu trách nhiệm nói rõ là trừ khi trả hết nợ hoặc sắp xếp việc trả nợ trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo đó, chúng tôi không còn chọn lựa nào khác ngoài việc chuyển trương mục cho một đơn vị khác để tiếp tục thu hồi nợ.
   
 5. Nếu chưa nhận được đủ số nợ, hoặc không có sự dàn xếp trả nợ nào khác, cũng như trương mục đã quá thời hạn 120 ngày, và tất cả những tiêu chuẩn hợp lệ khác đều đã được thực hiện, trương mục sẽ được chuyển qua đơn vị thu hồi nợ chuyên nghiệp.

 

Bệnh Nhân có Bảo Hiểm Sức Khỏe

 1. Trung Tâm Y Khoa Valley sẽ gởi hóa đơn cho tất cả các hãng bảo hiểm đã được xác định. Trung Tâm Y Khoa Valley sẽ chờ bên chịu trách nhiệm trả tiền chính thanh toán tiền nợ, và bên chịu trách nhiệm trả tiền thứ hai nếu có hợp đồng bảo hiểm giữa Trung Tâm Y Khoa Valley và bên chịu trách nhiệm trả tiền trước khi yêu cầu bệnh nhân trả số tiền nợ còn lại trong trương mục.
   
 2. Valley Medical Center sẽ tạo một bản sao kê về số dư của bệnh nhân sau khi nhận được phản hồi từ các công ty bảo hiểm. Sau khi nhận được tất cả các khoản thanh toán bảo hiểm dự kiến, Valley sẽ thông báo cho bệnh nhân hoặc bên chịu trách nhiệm về số tiền còn lại nợ bằng cách gửi 4 thông báo sao kê. Dựa trên tùy chọn thanh toán, bệnh nhân có thể nhận được cuộc gọi điện thoại, tin nhắn văn bản hoặc thông báo MyChart bắt đầu từ 14 ngày sau ngày sao kê đầu tiên.
   
 3. Nếu số nợ vẫn chưa được thu hồi hết hoặc vẫn chưa sắp xếp được việc trả nợ, thì thông báo cuối cùng trước khi thu nợ sẽ được gửi đến cho bệnh nhân hoặc  chịu trách nhiệm nói rõ là trừ khi trả hết nợ hoặc sắp xếp việc trả nợ trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo đó, chúng tôi không còn chọn lựa nào khác ngoài việc chuyển trương mục qua cho một đơn vị khác để tiếp tục thu hồi nợ.
   
 4. Nếu chưa nhận được đủ số nợ hoặc không có sự dàn xếp trả nợ nào khác, cũng như trương mục đã hết hạn 120 ngày, và tất cả những tiêu chuẩn hợp lệ khác đều đã được thực hiện, trương mục sẽ được chuyển qua đơn vị thu hồi nợ chuyên nghiệp có hợp đồng với bệnh viện.