Chính Sách và Thủ Tục Hành Chánh

TRỢ GIÚP TÀI CHÁNH

Tải trang này bằng tiếng Việt

CHÍNH SÁCH

Chính Sách Trợ Giúp Tài Chánh này là để bảo đảm cho những người dân của Tiểu Bang Washington có mức hoặc gần mức nghèo khó của liên bang được nhận các Dịch Vụ Y Tế Thích Hợp Trong Bệnh Viện và Dịch Vụ Y Tế Thích Hợp Ngoài Bệnh Viện với chi phí dựa vào khả năng trả tiền cho dịch vụ của họ và kể cả sự chăm sóc miễn phí. Trợ Giúp Tài Chánh sẽ được cấp cho tất cả mọi người bất kể tuổi tác, chủng tộc, màu da, tôn giáo, phái tính, khuynh hướng tình dục hoặc nguồn gốc quốc gia chiếu theo WAC Chương 246-453 và RCW 70.170.

HIỆN CÓ CHÍNH SÁCH

UW Medicine bắt buộc phải cung cấp thông báo về chương trình Trợ Giúp Tài Chánh và sẽ cố gắng vì thiện chí để cung cấp cho mọi bệnh nhân những chi tiết hiện có của chương trình này. Bệnh viện của UW Medicine (các phòng khám/cơ sở nội và ngoại trú của bệnh viện) sẽ niêm yết trong phòng Nhập Viện, Cố Vấn Tài Chánh, Phòng Cấp Cứu và Ghi Danh Bệnh Nhân Ngoại Trú rằng sẽ cho công chúng biết về Chính Sách Trợ Giúp Tài Chánh. Những cơ sở POS 11 sẽ không bắt buộc phải niêm yết thông báo như vậy. Điều kiện hợp lệ để được hưởng Trợ Giúp Tài Chánh bắt buộc bệnh nhân phải đáp ứng tất cả mọi đòi hỏi và sự mong muốn nêu trong Chính Sách Trợ Giúp Tài Chánh.: Chính Sách Trợ Giúp Tài Chánh này và đơn xin Trợ Giúp Tài Chánh có sẵn bằng bất cứ ngôn ngữ nào được sử dụng bởi dưới năm phần trăm của dân số hay 1,000 người sống trong vùng phục vụ của bệnh viện thích ứng. Ngoài ra, dịch vụ thông dịch sẽ được cung cấp cho những người không nói tiếng Anh hoặc bị giới hạn tiếng Anh hoặc những bệnh nhân không thể đọc hoặc hiểu những tài liệu về đơn từ.

ĐỊNH NGHĨA

Trợ Giúp Tài Chánh: Dịch vụ chăm sóc cần thiết về mặt y tế tại bệnh viện được cung cấp cho người nghèo khi Bảo hiểm bên thứ ba, nếu có, đã chi trả hết, đến mức độ người bệnh không thể chi trả dịch vụ chăm sóc hoặc chi trả số tiền khấu trừ hoặc đồng thanh toán theo yêu cầu của bên thanh toán bên thứ ba dựa trên các tiêu chí trong chính sách này. Người bệnh đã sử dụng hết hạn mức bảo hiểm bên thứ ba, bao gồm Medicare và Medicaid, cũng như người bệnh có thu nhập bằng hoặc thấp hơn 300% mức chuẩn nghèo liên bang, đã điều chỉnh theo quy mô gia đình, hoặc không có khả năng chi trả dịch vụ chăm sóc hoặc khoản khấu trừ hoặc đồng thanh toán theo yêu cầu của bên thanh toán bên thứ ba có thể đủ điều kiện được nhận Hỗ trợ Tài chính theo chính sách này1.

UW Medicine: Cho mục đích của chính sách này, “UW Medicine” bao gồm Airlift Northwest, Trung Tâm Y Khoa Harborview (Harborview Medical Center), Trung Tâm Y Khoa UW (UW Medical Center), Các Thành Viên của Bác Sĩ UW (UW Physicians), Trung Tâm Y Khoa Valley (Valley Medical Center), và các Chăm Sóc Y Tế Cơ Bản UW Medicine (UW Medicine Primary Care).

Dịch Vụ Y Tế Thích Hợp Trong Bệnh Viện: Những dịch vụ trong bệnh viện thích hợp của UW Medicine là để chẩn đoán, sửa chữa, điều trị, an dưỡng, hay ngăn chận tình trạng xấu đi gây nguy hiểm đến tính mạng, hoặc gây đau đớn hay đau khổ, hoặc đưa đến bệnh tật hay sự suy nhược, hoặc gây ra hay làm nặng thêm sự khuyết tật, hoặc gây ra sự dị dạng hay chức năng hoạt động không bình thường, và không có phương pháp điều trị nào khác có hiệu quả tương đương, tiết kiệm hơn hay đỡ tốn kém nhiều hơn hiện có hoặc thích hợp cho người yêu cầu dịch vụ. Phương pháp điều trị có thể bao gồm sự quan sát thường hoặc, nếu thích hợp, không cần phải điều trị. Các Dịch Vụ Thích Hợp Trong Bệnh Viện không bao gồm sự chăm sóc trong những phòng khám/văn phòng độc lập Địa Điểm Dịch Vụ 11 (Place of Service 11 - POS 11) ngay cả nếu có liên quan đến bệnh viện của UW Medicine. Tuy nhiên, từ ngữ này bao gồm các dịch vụ chuyên môn được cung cấp ở cơ sở trong bệnh viện bởi nhân viên của, Trung Tâm Y Khoa Harborview, Trung Tâm Y Khoa UW, UW Physicians và Trung Tâm Y Khoa Valley.

Dịch Vụ Y Tế Thích Hợp Ngoài Bệnh Viện: Những dịch vụ được cung cấp bởi (1) Airlift, hoặc (2) phòng khám/văn phòng bác sĩ hoạt động độc lập Địa Điểm Dịch Vụ 11 (POS 11) bởi các Thành Viên UWP (UW Physicians) được tính toán một cách hợp lý để chẩn đoán, làm giảm nhẹ, điều trị, an dưỡng, hay ngăn chặn tình trạng xấu đi gây nguy hiểm đến tính mạng, hoặc gây đau đớn hay đau khổ, hoặc dẫn đến bệnh tật hay sự suy nhược, hoặc gây ra hay làm nặng thêm sự khuyết tật, hoặc gây ra sự dị dạng hay chức năng hoạt động không bình thường và không có phương pháp điều trị nào khác có hiệu quả tương đương, tiết kiệm hơn hoặc đỡ tốn kém nhiều hơn hiện có hoặc thích hợp cho người yêu cầu dịch vụ. Phương pháp điều trị có thể bao gồm sự quan sát thường hoặc, nếu thích hợp, không cần phải điều trị. Đối với mục đích của Chính Sách Trợ Giúp Tài Chánh này, các dịch vụ chăm sóc phòng ngừa có thể được coi là “Dịch Vụ Y Tế Thích Hợp Ngoài Bệnh Viện”.

Trường Hợp Y Khoa Khẩn Cấp: Trường hợp y khoa tự bộc phát những triệu chứng nghiêm trọng, kể cả sự đau đớn dữ dội, mà nếu không được chữa trị ngay có thể gây ra hậu quả chính đáng là:

 1. Làm cho sức khỏe của bệnh nhân (hoặc, nếu là phụ nữ mang thai, sức khỏe của thai phụ hoặc thai nhi) đến chỗ nguy kịch;
 2. Làm tổn hại nghiêm trọng đến các chức năng của cơ thể;
 3. Làm rối loạn nghiêm trọng sự hoạt động chức năng của bất cứ một bộ phận hay phần nào trong cơ thể.

Nếu là phụ nữ mang thai đang chuyển bụng thì từ ngữ này có nghĩa là:

 1. Không có đủ giờ để đưa đến một bệnh viện khác an toàn trước khi sanh; hoặc
 2. Việc chuyển viện đó có thể tạo ra nguy cơ đe dọa sức khỏe hay sự an toàn của người mẹ hoặc thai nhi.

Địa Điểm Dịch Vụ 11 (POS 11): Cho mục đích của chính sách này, từ ngữ này đề cập đến tất cả những địa điểm Chăm Sóc Y Tế Cơ Bản UW Medicine và bất cứ phòng khám độc lập hay văn phòng bác sĩ ở ngoài bệnh viện nào khác mà ở đó có cho thuê dịch vụ chuyên môn về chăm sóc sức khỏe và tính tiền lệ phí chuyên môn.

Các Thành Viên của Bác Sĩ UW (UW Physicians - UWP): Cho mục đích của chính sách này, bác sĩ hay chuyên viên chăm sóc sức khỏe chính thức nào khác là người đã ký hợp đồng hành nghề với UWP, hoặc đã chỉ định lại dịch vụ của họ cho UWP theo cách khác chiếu theo một thỏa thuận hợp đồng, và cung cấp dịch vụ tại những địa điểm hành nghề được UW Medicine phê chuẩn.

TIÊU CHUẨN VỀ ĐIỀU KIỆN HỢP LỆ

Những người xin Trợ Giúp Tài Chánh phải đáp ứng những đòi hỏi về điều kiện hợp lệ và hoàn tất thủ tục nộp đơn, như đã nêu trong đây.

Cư Trú và Phạm Vi Phục Vụ

Điều kiện hợp lệ cho Trợ Giúp Tài Chánh bắt buộc bệnh nhân phải là cư dân của Tiểu Bang Washington và dịch vụ y tế xin tài trợ phải là Dịch Vụ Y Tế Thích Hợp Trong Bệnh Viện, trái ngược với những dịch vụ có tính cách điều tra, chọn lựa hay thử nghiệm. Người không phải cư dân của Tiểu Bang Washington và không đủ điều kiện hưởng Trợ Giúp Tài Chánh khi người đó đến Tiểu Bang Washington chỉ vì mục đích là để được chăm sóc y tế. Những người tỵ nạn, tỵ nạn chính trị, và người đang xin tỵ nạn chính trị được miễn đòi hỏi phải là cư dân của Tiểu Bang Washington cho tình trạng hội đủ điều kiện Trợ Giúp Tài Chánh. Đồng thời được miễn đòi hỏi phải là cư dân của Tiểu Bang Washington cho những bệnh nhân có Trường Hợp Y Khoa Khẩn Cấp. Trợ Giúp Tài Chánh sẽ không bị từ khước vì tình trạng di trú. Những ngoại lệ đối với đòi hỏi phải là cư dân và về phạm vi phục vụ quy định trong đoạn văn này chỉ được áp dụng trong những trường hợp đặc biệt và phải có sự phê chuẩn của Trưởng Phòng Tài Chánh UW Medicine hoặc người được chỉ định. Mặc dù không bị bắt buộc bởi luật liên bang hay tiểu bang, điều kiện hợp lệ để được hưởng Trợ Giúp Tài Chánh sẽ được mở rộng cho những người nhận Dịch Vụ Y Tế Thích Hợp Ngoài Bệnh Viện và đáp ứng những tiêu chuẩn ở trên.

Trả Tiền Của Thành Phần Thứ Ba

Hỗ trợ tài chính thường được áp dụng sau tất cả chương trình bảo hiểm bên thứ ba khác có sẵn cho bệnh nhân. Điều này bao gồm:

 1. Chương trình y tế theo nhóm hoặc cá nhân.
 2. Chương trình bồi thường lao động.
 3. Medicare, Medicaid hoặc chương trình trợ cấp y tế khác.
 4. Những chương trình khác của tiểu bang, liên bang hoặc quân đội.
 5. Những trường hợp trách nhiệm của thành phần thứ ba. (thí dụ như: tai nạn xe hoặc bị thương tích cá nhân).
 6. Phúc lợi y tế bộ lạc.
 7. Bộ chia sẻ dịch vụ chăm sóc y tế theo quy định trong 26 U.S.C. Sec. 5000A.
 8. Những trường hợp khác trong đó người khác hay thực thể khác có thể có trách nhiệm trả tiền cho phí tổn của dịch vụ y tế theo luật định.

Trợ Giúp Tài Chánh cho những bệnh nhân hợp lệ khác là người không xin bảo hiểm trả tiền mà lẽ ra họ có thể được hưởng (ví dụ như Medicaid) sẽ được xem xét theo từng trường hợp.

Trước khi được xem xét cho hưởng Trợ Giúp Tài Chánh, điều kiện hợp lệ của bệnh nhân/người chịu trách nhiệm trả tiền cho sự đài thọ chi phí của thành phần thứ ba sẽ được thẩm định và bệnh nhân/người chịu trách nhiệm trả tiền có thể cần phải xin đài thọ chiếu theo những chương trình mà người đó hội đủ điều kiện. Những bệnh nhân không tuân hành các đòi hỏi về việc xin Trợ Giúp Tài Chánh có thể bị từ khước trợ giúp tài chánh. Những bệnh nhân không chọn nhận Medicaid khi hội đủ điều kiện hưởng Medicaid có thể bị từ khước Trợ Giúp Tài Chánh; tuy nhiên, UW Medicine sẽ không từ khước Trợ Giúp Tài Chánh cho bệnh nhân chỉ dựa vào việc bệnh nhân đó từ chối ghi danh vào chương trình Health Benefits Exchange hiện có dành cho bệnh nhân.

Lợi Tức

Dựa theo chính sách, những người có lợi tức bằng với 300% hoặc dưới tiêu chuẩn ấn định nghèo khó của liên bang được đủ điều kiện hưởng Trợ Giúp Tài Chánh. UW Medicine sẽ xem xét tất cả mọi nguồn lợi tức khi xác định điều kiện hợp lệ về lợi tức để được hưởng Trợ Giúp Tài Chánh. Lợi tức bao gồm: tổng cộng tiền mặt nhận được từ tiền lương giờ và lương tháng trước khi trừ thuế; trợ cấp xã hội; tiền An Sinh Xã Hội; tiền đi biểu tình; tiền thất nghiệp hoặc khuyết tật; tiền cấp dưỡng con; cấp dưỡng ly hôn; và tiền kiếm được do kinh doanh đã khấu trừ các khoản và tiền đầu tư mà bệnh nhân/người chịu trách nhiệm trả tiền có.

ĐƠN XIN

Khi bệnh nhân muốn xin Trợ Giúp Tài Chánh, bệnh nhân đó phải điền vào Đơn Chi Tiết Tài Chánh Được Giữ Kín (CFI) và kèm theo chứng từ bổ túc cần thiết và hợp lý để chứng minh cho việc gởi CFI. UW Medicine sẽ có quyết định sơ khởi về tình trạng Trợ Giúp Tài Chánh của bệnh nhân vào lúc bệnh nhân nhập viện hay trong thời gian sớm nhất có thể sau khi bắt đầu cung cấp dịch vụ cho bệnh nhân. Các thủ tục xin Trợ Giúp Tài Chánh không được tạo ra gánh nặng bất hợp lý cho bệnh nhân, phải tính đến những sự trở ngại có thể làm giảm khả năng của bệnh nhân để tuân hành các thủ tục xin trợ giúp tài chánh. Xem xét về điều kiện hợp lệ Medicaid hay những quyền lợi khác liên quan đến trợ cấp công cộng sẽ được phối hợp qua Phòng Liên Lạc Bệnh Nhân, Ban Quản Lý Kế Hoạch Xuất Viện/Kết Quả (nếu không phải là cơ sở an dưỡng) hoặc qua Ban Dịch Vụ Tài Chánh Cho Bệnh Nhân.

 1. Bất cứ chứng từ nào sau đây đều được xem là bằng chứng thích hợp để dựa vào đó có sự quyết định cuối cùng về điều kiện hợp lệ hưởng Trợ Giúp Tài Chánh:
  1. Giấy "W-2" có giữ lại tiền thuế;
  2. Cuống phiếu tiền lương hiện tại (3 tháng);
  3. Bản sao kê ngân hàng (3 tháng);
  4. Hồ sơ khai thuế thu nhập năm ngoái, kèm theo các bản liệt kê (schedules), nếu có;
  5. Các chứng từ bằng văn bản, có chữ ký từ người sử dụng lao động hoặc người khác (thư hỗ trợ) nêu rõ hoàn cảnh và tình hình tài chánh hiện tại của quý vị nếu quý vị không có bằng chứng nào về thu nhập;
  6. Giấy chấp thuận hoặc từ chối hội đủ điều kiện cho Medicaid và/hoặc trợ cấp y tế do tiểu bang tài trợ;
  7. Giấy chấp thuận hoặc từ chối cho hưởng trợ cấp thất nghiệp; hoặc giấy xác nhận của người sử dụng lao động hoặc các cơ quan trợ cấp xã hội.
 2. Ngoài ra, trong trường hợp bệnh nhân không thể cung cấp bất cứ chứng từ nào nêu trên, UW Medicine sẽ dựa vào thư và có ký tên từ thành phần chịu trách nhiệm hay thành phần khác trình bày về lợi tức của người đứng đơn. Nếu không có chứng từ nào nêu trên, UW Medicine có thể quyết định dựa vào hiểu biết về sự trợ giúp tài chánh trước đây của UW Medicine hoặc dựa vào sự trình bày bằng lời nói.

UW Medicine có thể miễn những đòi hỏi về lợi tức, chứng từ và kiểm chứng nếu điều kiện hợp lệ hưởng Trợ Giúp Tài Chánh đã rõ ràng. Nhân viên UW Medicine sẽ dựa vào sự suy xét của mình trong trường hợp có những yếu tố như vấn đề về giao tiếp hoặc sức khỏe. Trong những trường hợp đó, UW Medicine sẽ dựa vào thư và có ký tên từ thành phần chịu trách nhiệm để có quyết định cuối cùng về điều kiện hợp lệ.

TIÊU CHUẨN VỀ TÀI CHÁNH

UW Medicine sẽ cấp Trợ Giúp Tài Chánh toàn bộ chi phí cho bất cứ bệnh nhân/người chịu trách nhiệm trả tiền nào có tổng số lợi tức chưa khấu trừ của gia đình ở mức 300% hoặc dưới mức ấn định nghèo khó hiện thời của liên bang.

Khi có chứng từ cho thấy tình trạng khó khăn nghiêm trọng về tài chánh, UW Medicine có thể xóa nợ trong hóa đơn như là sự trợ giúp tài chánh cho người có thu nhập gia đình trên 300% của mức ấn định nghèo khó hiện thời của liên bang2.

Trong trường hợp thành phần chịu trách nhiệm trả một phần hoặc tất cả những chi phí liên quan đến Dịch Vụ Y Tế Thích Hợp Trong Bệnh Viện hay Ngoài Bệnh Viện và sau đó được kết luận là đã đáp ứng các tiêu chuẩn để được Trợ Giúp Tài Chánh chiếu theo chính sách này, thì tất cả những khoản thanh toán đó sẽ được hoàn trả cho thành phần chịu trách nhiệm trong vòng 30 ngày sau khi UW Medicine có quyết định là bệnh nhân hội đủ điều kiện để được Trợ Giúp Tài Chánh. Có thể xem thêm chi tiết trong chính sách về hóa đơn và thu tiền của bệnh viện thích hợp.

THỦ TỤC

Các Bên Chịu Trách Nhiệm: Tư Vấn Tài Chánh và/hoặc Dịch Vụ Tài Chánh Bệnh Nhân

A. Những Quy Định/Các Bước

Những trương mục đã được chuyển qua cơ quan đòi tiền và đã được phán quyết qua hệ thống tòa sẽ không còn đủ điều kiện hợp lệ để được cứu xét nhân đạo. Bệnh nhân có thể xin trợ giúp nhân đạo bất cứ lúc nào trước khi trương mục nhận được phán quyết của tòa. Đơn xin bao gồm Đơn Chi Tiết Tài Chánh Được Giữ Kín và phần Chỉ Dẫn Về Đơn Chi Tiết Tài Chánh Được Giữ Kín (xem Phần Đính Kèm 1) liệt kê những chứng từ cần thiết như là một phần của quá trình thẩm định trợ giúp tài chánh.

Bệnh nhân sẽ được xem xét về điều kiện hợp lệ cho những hình thức được đài thọ khác thí dụ như Medicaid và Health Benefits Exchange.

Đơn này, cùng với phần cho biết đầy đủ tình trạng tài chánh của họ và giấy tờ chứng minh, sẽ được xem xét trong lúc có quyết định cuối cùng về điều kiện hợp lệ.

UW Medicine sẽ không bắt đầu đòi tiền cho đến khi có quyết định sơ khởi về tình trạng điều kiện hợp lệ để được Trợ Giúp Tài Chánh. Nếu quyết định sơ khởi của UW Medicine là bệnh nhân có thể hội đủ điều kiện Trợ Giúp Tài Chánh, thì bất cứ biện pháp nào và tất cả mọi biện pháp khác thường để đòi tiền (bao gồm biện pháp tố tụng dân sự, xiết nợ, và báo cáo với cơ quan đòi tiền hoặc tín dụng) sẽ tạm ngưng để chờ quyết định cuối cùng về điều kiện hợp lệ Trợ Giúp Tài Chánh. Tuy nhiên, theo như quy định trong WAC 246-453-020 (5), nếu bệnh nhân hoặc thành phần chịu trách nhiệm không hoàn tất hợp lý thủ tục xin Trợ Giúp Tài Chánh chiếu theo chính sách này thì đó sẽ là điều căn cứ để UW Medicine bắt đầu thủ tục đòi tiền bệnh nhân đó. Do đó, cho mục đích của chính sách này, bệnh nhân hoặc thành phần chịu trách nhiệm đã không hoàn tất hợp lý thủ tục xin trợ giúp tài chánh khi bệnh nhân hoặc thành phần chịu trách nhiệm không nộp đơn xin trong vòng 15 ngày làm việc kể từ lúc bệnh nhân hoặc thành phần chịu trách nhiệm đó nhận được hồ sơ. Bất cứ biện pháp đòi tiền nào sẽ ngưng lại nếu bệnh nhân hoặc thành phần chịu trách nhiệm làm theo thủ tục xin trợ giúp.

UW Medicine sẽ có quyết định cuối cùng trong vòng 14 ngày kể từ lúc nhận được đơn xin trợ giúp tài chánh và các giấy tờ chứng minh. Giấy tờ chứng minh bao gồm những chứng từ liệt kê trong phần Chỉ Dẫn Về Đơn Chi Tiết Tài Chánh Được Giữ Kín.

B. Thông Báo

UW Medicine sẽ thông báo cho những người xin Trợ Giúp Tài Chánh về quyết định của điều kiện hợp lệ Trợ Giúp Tài Chánh trong vòng 14 ngày sau khi nhận được đơn xin Trợ Giúp Tài Chánh đã điền đầy đủ của người đó và các giấy tờ chứng minh. Sự Phê Chuẩn, Yêu Cầu Thêm Thông Tin hoặc Từ Chối đơn xin Trợ Giúp Tài Chánh sẽ được thực hiện bằng văn bản và bao gồm phần hướng dẫn kháng nghị hoặc xin tái xét. Trong trường hợp UW Medicine từ khước Trợ Giúp Tài Chánh, UW Medicine sẽ thông báo cho người xin Trợ Giúp Tài Chánh lý do từ khước. Nếu bị từ khước, bệnh nhân/người chịu trách nhiệm trả tiền có thể cung cấp thêm chứng từ cho UW Medicine hoặc yêu cầu Trưởng Phòng Tài Chánh hay người được chỉ định cứu xét trong vòng 30 ngày kể từ lúc nhận được thông báo từ khước. Nếu kết quả cứu xét này xác nhận sự từ khước Trợ Giúp Tài Chánh trước đó, thì thư thông báo sẽ được gởi đến bệnh nhân/người chịu trách nhiệm trả tiền và Bộ Y Tế chiếu theo luật tiểu bang.

C. Hồ Sơ Chứng Từ

Tất cả mọi chi tiết liên quan đến đơn xin đều sẽ được giữ kín. Bản sao của giấy tờ chứng minh cho đơn xin sẽ được lưu giữ cùng với đơn xin trợ giúp tài chánh và giữ trong bảy năm.

CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC SỨC KHỎE ĐƯỢC MIỄN TRÁCH NHIỆM CHIẾU THEO CHÍNH SÁCH NÀY

Mỗi một bệnh viện của UW Medicine đều có danh sách những chuyên viên chăm sóc sức khỏe mà dịch vụ của họ được miễn trách nhiệm chiếu theo chính sách này. Liên lạc với từng bệnh viện hoặc vào địa chỉ www.uwmedicine.org/financialassistance để tham khảo các danh sách của từng bệnh viện:

 • Trung Tâm Y Khoa Harborview
 • Trung Tâm Y Khoa UW
 • Trung Tâm Y Khoa Valley

TRÍCH DẪN NGUỒN TIN

 • Bộ Luật Hành Chánh Washington, Chương 246-453, “Trợ Giúp Tài Chánh Trong Bệnh Viện” có nêu đặc biệt phần sau đây:
  • WAC 246-453-020 Thủ tục thống nhất cho việc xác định người nghèo khó
  • WAC 246-453-030 Những đòi hỏi về dữ liệu cho việc xác định người nghèo khó
  • WAC 246-453-040 Các tiêu chuẩn thống nhất cho việc xác định người nghèo khó
 • RCW 70.170.060 Trợ Giúp Tài Chánh — Những biện pháp và chính sách bị cấm và bắt buộc phải thực thi ở bệnh viện
 • 26 USC §501(r)(5)(A) và (B)
 • Chính Sách về Hóa Đơn & Thu Tiền của Trung Tâm Y Khoa Valley
 • Chính Sách về Hóa Đơn & Thu Tiền của Trung Tâm Y Khoa UW và Trung Tâm Y Khoa Harborview
 • UW Medicine Chính Sách Số COM-007 – “Đơn Xin và Tuân Hành Đạo Luật Điều Trị Y Tế Khẩn Cấp và Lao Động Chủ Động (EMTALA)”

CÁC PHẦN ĐÍNH KÈM:

Phần Đính Kèm 1: Đơn Xin Trợ Giúp Tài Chánh và Mẫu Đơn – Bảo Mật

NGÀY XEM XÉT/CHỈNH SỬA: 3/2/2015, 3/23/2016, 4/18/2016, 10/2/2017, 10/1/2018, 5/29/2019, 1/1/2020, 1/12/2022