Chính sách về Hóa đơn & Thu tiền Trung Tâm Y Khoa UW và Trung Tâm Y Khoa Harborview

MỤC ĐÍCH:

Tải trang này bằng tiếng Việt

Chủ trương kết hợp hoạt động của Trung Tâm Y Khoa UW (UW Medical Center) và Trung Tâm Y Khoa Harborview (Harborview Medical Center) là cải thiện sức khỏe của công chúng bằng cách nâng cao sự hiểu biết về y khoa, cung cấp sự chăm sóc tổng quát và chuyên môn xuất sắc cho người dân trong vùng, và chuẩn bị cho các bác sĩ, khoa học gia và chuyên viên y tế khác trong tương lai. Để thực hiện được chủ trương hoạt động này các trung tâm y khoa cần phải có một hệ thống chính sách:

 • khuyến khích trả tiền đúng thời hạn cho những dịch vụ đã cung cấp.
 • thông hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh tài chánh của mỗi bệnh nhân.
 • đưa ra nhiều lựa chọn và những chọn lựa linh động giúp bệnh nhân đạt được nghĩa vụ tài chánh của mình.
 • gộp chung hóa đơn cơ sở vật chất và chuyên môn trong cùng một bảng kê dịch vụ được nhận vào hoặc sau ngày 27/03/2021.
 • nỗ lực đạt dịch vụ khách hàng chất lượng cao để giải quyết các thắc mắc về hóa đơn chỉ sau một cuộc gọi.

CHÍNH SÁCH:

Hóa Đơn Bảo Hiểm

Ban Dịch Vụ Tài Chánh Bệnh Nhân của Trung Tâm Y Khoa UW và Trung Tâm Y Khoa Harborview sẽ gởi hóa đơn cho các hãng bảo hiểm của tiểu bang, liên bang và hãng bảo hiểm thương mại khác. Chúng tôi không buộc bệnh nhân phải chịu trách nhiệm thanh toán hóa đơn cho đến khi chúng tôi giải quyết xong tất cả mọi vấn đề với hãng bảo hiểm, kể cả việc kháng cáo từ khước. Bất cứ khi nào có thể, chúng tôi giữ vai trò là người bênh vực bệnh nhân để chắc chắn bảo hiểm trả tiền trước khi các yêu cầu bồi thường chuyên môn và của cơ sở chuyển qua cho bệnh nhân phải tự trả.

 • Những trương mục tự trả sẽ phải thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hóa đơn đầu tiên trừ khi có thỏa thuận khác.
 • Số tiền tự trả sau bảo hiểm sẽ phải trả trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hóa đơn đầu tiên.
 • Trung Tâm Y Khoa UW và Trung Tâm Y Khoa Harborview gởi cho bệnh nhân hóa đơn mỗi 30 ngày một lần trong một chu kỳ nhắc nợ 120 ngày.
 • Trong thời gian này, bệnh nhân có thể thanh toán toàn bộ hoặc có thỏa thuận tài chánh bao gồm:
  • Kế hoạch thanh toán
  • Hỗ Trợ Tài Chánh
  • Tranh chấp về phí
  • Cung cấp thêm thông tin về việc lập hóa đơn cho một bên chi trả khác hoặc bảo hiểm
 • Các vấn đề về chất lượng chăm sóc và độ chính xác của hóa đơn sẽ được giải quyết nhanh nhất có thể và trước khi thực thi các tiêu chuẩn thu nợ.
 • Thực hiện các cuộc gọi ra bên ngoài để yêu cầu thanh toán hoặc thỏa thuận tài chánh.
 • Hóa đơn thứ tư là “Thông Báo Cuối Cùng” để báo cho người chịu trách nhiệm trả tiền biết là trương mục của họ sẽ bị chuyển qua cơ quan thu hồi nợ xấu ở bên ngoài nếu trong 30 ngày kế tiếp mà không trả tiền hoặc dàn xếp cách trả tiền.
 • Nếu không trả lời hoặc gửi thanh toán đầy đủ có thể dẫn tới việc bị chuyển qua cơ quan thu hồi nợ xấu.
 • Tất cả những bệnh nhân nào cho biết rằng họ đang gặp khó khăn về tài chánh sẽ được xem xét để được Trợ Giúp Tài Chánh và/hoặc có thể được Medicaid đài thọ. Trợ Giúp Tài Chánh có thể được cấp bất cứ lúc nào, kể cả sau khi đã chuyển qua cơ quan đòi nợ nhưng phải yêu cầu trước khi xin phán quyết theo luật định.

Các Phương Án Giảm Phí

Trung Tâm Y Tế University of Washington (UW) và Trung Tâm Y Tế Harborview đang có các ưu đãi giảm phí tự chi trả cho các bệnh nhân và người bảo lãnh không được bảo hiểm hoặc đang nhận những dịch vụ không được bao trả theo chương trình bảo hiểm hiện hành của họ. Ưu đãi giảm phí tự chi trả được cung cấp và áp dụng trong hệ thống tính phí của chúng tôi, cho cả phí cơ sở vật chất và chuyên môn.

 • Thanh toán toàn bộ cho người không có bảo hiểm (không được đài thọ) trước khi thực hiện dịch vụ
  • Giảm giá 30%
  • Giảm giá 10% sau khi áp dụng mức 30%
 • Thanh toán toàn bộ cho người không có bảo hiểm (không được đài thọ) sau khi thực hiện dịch vụ
  • Giảm giá 30%
 • Thanh toán toàn bộ cho người có bảo hiểm (không được đài thọ) trước khi thực hiện dịch vụ
  • Giảm giá 30%
  • Giảm giá 10% sau khi áp dụng mức 30%
  • Không giảm giá cho khoản khấu trừ, đồng thanh toán và/hoặc đồng bảo hiểm
 • Thanh toán toàn bộ cho người có bảo hiểm (không được đài thọ) sau khi thực hiện dịch vụ không được đài thọ
  • Giảm giá 30%
  • Không giảm giá cho khoản khấu trừ, đồng thanh toán và/hoặc đồng bảo hiểm

Nếu dịch vụ đã nhận được xem là không được chương trình bảo hiểm của bệnh nhân/người bảo lãnh bao trả theo quy định, thì ưu đãi giảm phí không bảo hiểm có thể được áp dụng cho những dịch vụ không được bao trả đó.  Nếu bệnh nhân đủ điều kiện được giảm phí do Điều Kiện Khó Khăn hoặc dưới dạng Hỗ Trợ Tài Chánh của UW Medicine, thì loại hỗ trợ này sẽ thay thế cho chương trình giảm phí tự chi trả.

Các Phương Án Thanh Toán Thuận Tiện

Trung Tâm Y Khoa UW và Trung Tâm Y Khoa Harborview nhận tiền mặt (chỉ áp dụng tại phòng thu ngân), chi phiếu cá nhân, chi phiếu điện tử hoặc thẻ tín dụng để trả tiền.
Chấp nhận thanh toán bằng Thẻ Tín Dụng hoặc Chi Phiếu.

 • Thanh Toán Hóa Đơn Trực Tuyến toàn bộ hoặc xây dựng một kế hoạch trả tiền qua MyChart 24/7 mychart.uwmedicine.org
 • Số điện thoại hỗ trợ tự động hoạt động 24/7 – gọi số 206.520.0400
 • Dịch Vụ Khách Hàng hỗ trợ từ T2-6, 8:00 SA đến 5:00 CH (trừ ngày lễ) để trả tiền hoặc xây dựng kế hoạch trả tiền – gọi số 206.520.0400
 • Chỉ chấp nhận thanh toán băng tiền mặt tại Phòng Thu Ngân của Trung Tâm Y Khoa UW – Montlake và Harborview
 • Những phần tiền phải trả của bệnh nhân cần phải thanh toán khi nhận được hóa đơn đầu tiên sau khi xuất viện trừ khi đã có thỏa thuận thanh toán hoặc bệnh nhân đã nộp đơn xin Trợ Giúp Tài Chánh.

Kế Hoạch Thanh Toán

Các thỏa thuận thanh toán được lập ra theo yêu cầu của bệnh nhân với bộ phận Dịch Vụ Hỗ Trợ và Trương Mục Bệnh Nhân (Patient Accounts and Support Services). Thông thường, kế hoạch này sẽ cho phép chia đều khoản thanh toán cho tối đa 12 tháng, hoặc 24 tháng nếu đó là trường hợp được phê duyệt. Các kế hoạch thanh toán của Trung Tâm Y Tế Harborview and Trung Tâm Y Tế UW đều được miễn lãi.

Quyền Thế Chấp Y Tế

Khi bệnh nhân là nạn nhân trong một vụ tai nạn hoặc hành động sai trái khác, công ty bảo hiểm sức khỏe của họ thông thường sẽ không trả tiền cho các dịch vụ y khoa một khi xác định được rằng có một bên khác sẽ phải chịu trách nhiệm sau cùng. Ngoài ra, có thể bệnh nhân không có bảo hiểm nhưng vẫn có thể thỏa thuận hòa giải với thành phần chịu trách nhiệm. Trong những trường hợp này UW Medicine có thể lập hồ sơ truy thu nợ cho sự bồi thường thương tích cá nhân sau này. Thế chấp là hình thức dùng bất động sản hoặc tài sản riêng để bảo đảm cho việc trả nợ.

Trương Mục Áp Dụng Thu Nợ

Các biện pháp có thể bao gồm:

 • Thông báo đầu tiên báo cho người chịu trách nhiệm trả tiền biết là họ có 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo mà quý vị có tranh chấp về hiệu lực của khoản nợ hoặc bất kỳ phần nào của khoản nợ, văn phòng này sẽ xem như khoản nợ là hợp lệ: đủ điều kiện báo cáo tín dụng vào ngày thứ 180.
 • Gọi điện thoại.
 • Phán quyết theo luật định đưa đến việc phong tỏa tiền lương.
 • Truy thu nợ y khoa.

Thông tin khác về trương mục thu nợ:

 • Dịch Vụ Hỗ Trợ và Trương Mục Bệnh Nhân phải cho phép áp dụng mọi hành động pháp lý đối với bất kỳ trương mục nào.
  • Việc kiện tụng sẽ không được cho phép nếu không có quan hệ tuyển dụng có ý nghĩa.
  • Hành động pháp lý sẽ được thực hiện bởi một Phụ Tá Chưởng Lý "Đặc Biệt" chuyên trách tài sản do cơ quan cầm giữ, thay mặt cho Trung Tâm Y Tế UW và Trung Tâm Y Tế Harborview.
 • Những trương mục đã chuyển qua một trong hai cơ quan đòi nợ đã ký hợp đồng được một năm sẽ được chuyển qua cơ quan đòi nợ còn lại như là biện pháp dự phòng, trừ khi đã có sự dàn xếp trả tiền hoặc đã có phán quyết theo luật định.
 • Chuyển qua cơ quan đòi nợ thứ hai sẽ được hủy bỏ sau một năm nữa nếu cơ quan này không có hành động nào trong 90 ngày trước đó.
 • Những trương mục được hủy bỏ việc chuyển qua cơ quan đòi nợ thứ hai được xem là món nợ không thể đòi và bị loại ra khỏi danh mục Tài Khoản Phải Thu (A/R) của Cơ Quan Đòi Nợ.
 • Số tiền chưa trả sẽ vẫn lưu lại trong lý lịch tín dụng của người chịu trách nhiệm trả tiền trong bảy năm hoặc mười năm nếu có phán quyết theo luật định.

Hành Động Thu Nợ Đặc Biệt (ECA)):

 • ECA bao gồm việc áp dụng thế chấp lên tài sản của cá nhân, báo cáo về cá nhân đó cho cơ quan tín dụng, tịch thu tiền công và yêu cầu trả hoặc đặt cọc trước khi cung cấp dịch vụ chăm sóc cần thiết về mặt y tế. Trương mục bệnh nhân không bị áp dụng bất kỳ ECA nào do Trung Tâm Y Khoa UW, Trung Tâm Y Khoa Harborview hay cơ quan đòi nợ nào được phân công thu khoản nợ đó.
 • Các Trung Tâm Y Khoa sẽ không thực hiện nỗ lực hợp lý để xác định tính đủ điều kiện chỉ bằng cách có được chữ ký đồng ý khước từ của bệnh nhân, và Bệnh Viện cũng sẽ không bị xem là đã thực hiện nỗ lực hợp lý nếu Bệnh Viện xác định việc không đáp ứng điều kiện dựa trên thông tin mà họ có lý do để cho là không đáng tin cậy hoặc không chính xác, hay được thu thập từ bệnh nhân đang bị câu thúc hoặc có được thông qua ép buộc. Những nỗ lực hợp lý đã được thực hiện để xác định đủ điều kiện nhận Trợ Giúp Tài Chính bao gồm:
  • Mọi ECA đã được tiến hành đều bị tạm đình chỉ nếu nhận đơn chưa điền đầy đủ, thông báo bằng văn bảo cho biết thông tin/tài liệu còn thiếu gửi tới bệnh nhân, trong đó bao gồm thông báo về bất kỳ ECA nào mà Trung Tâm Y Khoa (hoặc đại lý của Trung Tâm Y Khoa) có thể tiến hành hoặc tiếp tục thực hiện nếu đơn hoặc khoản thanh toán chưa được tiếp nhận tính đến một hạn chót đã quy định;
  • Tất cả các bảng kê hóa đơn có thông báo rõ ràng về tính sẵn có của sự Trợ Giúp Tài Chánh kèm theo số điện thoại để gọi hỏi thông tin/hỗ trợ và địa chỉ trang web trực tiếp nơi có thể lấy các bản sao tài liệu về Trợ Giúp Tài Chánh;
  • Trong bảng kê hóa đơn lần thứ 4 đã có bản tóm tắt về sự Trợ Giúp Tài Chánh bằng ngôn từ dễ hiểu  để tăng khả năng nắm bắt thông tin;
  • Đơn xin Trợ Giúp Tài Chánh đã điền đầy đủ sẽ được xử lý nhanh chóng và bệnh nhân sẽ nhận được thông báo bằng văn bản về quyết định, có kèm theo bản kê hóa đơn cập nhật nếu số tiền nợ vẫn còn, và hoàn trả tiền nếu thanh toán đã được trả trong thời gian được chấp thuận có đơn xin được duyệt.
  • UW Medicine có thể miễn trừ yêu cầu, giấy tờ và xác minh thu nhập nếu bệnh nhân rõ ràng đủ điều kiện hưởng Hỗ Trợ Tài Chánh. Nhân viên UW Medicine sẽ được thực thi quyền tự quyết trong những trường hợp có hiện hữu các yếu tố như vấn đề xã hội hoặc sức khỏe. Trong những trường hợp như vậy, UW Medicine phải có bảng tuyên khai bằng văn bản và được ký tên của bên chịu trách nhiệm để ra quyết định cuối cùng về tính đủ điều kiện.
 • Đã qua 120 ngày kể từ khi có hóa đơn đầu tiên sau khi xuất viện; và=
 • Những yêu cầu thông báo sau đây đã được đáp ứng (ít nhất 30 ngày trước khi bắt đầu tiến hành Hành Động Thu Nợ Đặc Biệt (Extraordinary Collections Actions, ECA)) và đã có nỗ lực vừa đủ để xác định xem bệnh nhân có đủ điều kiện hưởng Hỗ Trợ Tài Chánh hay không:
  • Đã gởi thư thông báo về tình trạng có sẵn của sự Trợ Giúp Tài Chánh;
  • Đã cung cấp phần tóm tắt bằng ngôn từ dễ hiểu về sự Trợ Giúp Tài Chánh;
  • Đã thông báo về những biện pháp sẽ áp dụng nếu không trả tiền;
  • Đã thông báo về ngày mà sau ngày đó những biện pháp nói trên sẽ áp dụng nếu không nhận được tiền trả; và
  • Đã cố gắng nói chuyện trực tiếp với bệnh nhân về chính sách Trợ Giúp Tài Chánh và đơn xin.
 • Báo cáo cho sở tín dụng có thể thực hiện vào lúc 180 ngày kể từ khi có hóa đơn đầu tiên sau khi xuất viện.
 • Kiện tụng về số nợ quá hạn không được nộp sớm hơn 240 ngày kể từ khi có hóa đơn đầu tiên sau khi xuất viện.

Đối Xử Công Bằng với Mọi Bệnh Nhân/Người Bảo Lãnh:

Trung Tâm Y Khoa UW và Trung Tâm Y Khoa Harborview tiến hành trương mục của bệnh nhân theo cách phù hợp với chính sách đòi tiền này. Không có trường hợp nào mà tuổi tác, chủng tộc, màu da, tôn giáo, phái tính, khuynh hướng tình dục hay nguồn gốc dân tộc được xem xét đến khi áp dụng chính sách này.

Tài Nguyên:

Quý vị có thể xin bản sao của chính sách này cũng như bản sao của Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chánh, Tóm Lược về Hỗ Trợ Tài Chánh bằng Ngôn Ngữ Đơn Giản và mẫu đơn xin Hỗ Trợ Tài Chánh bằng cách liên lạc với một trong các cơ sở phụ trách Hỗ Trợ Tài Chánh của UW Medicine.  Quý vị cũng có thể tải các văn bản qua mạng, tại uwmedicine.org/financialassistance.

Trang web về Bảo Hiểm và Hóa Đơn của UW Medicine cung cấp tài nguyên cho bệnh nhân tại địa chỉ uwmedicine.org/patient-resources/billing-and-insurance.