COVID-19 Vaccine Update

We are scheduling vaccine appointments for eligible patients. We anticipate long wait times. Thank you for your patience. Please visit our vaccine page for the most up-to-date information.

More COVID-19 resources: Testing | Patient safety | Care and services | Visitor policy 

 

Chính sách về Hóa đơn & Thu tiền Trung Tâm Y Khoa UW và Trung Tâm Y Khoa Harborview

MỤC ĐÍCH:

Tải trang này bằng tiếng Việt

Chủ trương kết hợp hoạt động của Trung Tâm Y Khoa UW (UW Medical Center) và Trung Tâm Y Khoa Harborview (Harborview Medical Center) là cải thiện sức khỏe của công chúng bằng cách nâng cao sự hiểu biết về y khoa, cung cấp sự chăm sóc tổng quát và chuyên môn xuất sắc cho người dân trong vùng, và chuẩn bị cho các bác sĩ, khoa học gia và chuyên viên y tế khác trong tương lai. Để thực hiện được chủ trương hoạt động này các trung tâm y khoa cần phải có một hệ thống chính sách:

 1. Khuyến khích trả tiền đúng thời hạn cho những dịch vụ đã cung cấp.
 2. Thông hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh tài chánh của mỗi bệnh nhân.
 3. Đưa ra những chọn lựa linh động và thích hợp giúp bệnh nhân đáp ứng khả năng trả nợ của họ.

CHÍNH SÁCH:

Hóa Đơn Bảo Hiểm:

Ban Dịch Vụ Tài Chánh Bệnh Nhân của Trung Tâm Y Khoa UW và Trung Tâm Y Khoa Harborview sẽ gởi hóa đơn cho các hãng bảo hiểm của tiểu bang, liên bang và hãng bảo hiểm thương mại khác. Chúng tôi không buộc bệnh nhân phải chịu trách nhiệm thanh toán hóa đơn cho đến khi chúng tôi giải quyết xong tất cả mọi vấn đề với hãng bảo hiểm, kể cả việc kháng cáo từ khước. Bất cứ khi nào có thể, chúng tôi giữ vai trò là người bênh vực bệnh nhân để chắc chắn bảo hiểm trả tiền trước khi tiền điều trị chuyển qua cho bệnh nhân phải tự trả.

 • Những trương mục tự trả sẽ phải thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hóa đơn đầu tiên trừ khi có thỏa thuận khác.
 • Số tiền tự trả sau bảo hiểm sẽ phải trả trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hóa đơn đầu tiên.
 • Trung Tâm Y Khoa UW và Trung Tâm Y Khoa Harborview gởi hóa đơn mỗi 30 ngày một lần trong chu kỳ nhắc nợ 120 ngày.
 • Trong thời gian này, bệnh nhân có cơ hội để trả hết số tiền nợ hoặc dàn xếp việc trả tiền bao gồm:
  • Kế hoạch trả tiền
  • Trợ Giúp Tài Chánh (nhân đạo)
  • Khiếu nại về tiền chi phí
  • Cung cấp thêm thông tin để gửi hóa đơn cho một nơi trả tiền hoặc đơn vị bảo hiểm khác
 • Những vấn đề về phẩm chất chăm sóc và sự chính xác của hóa đơn cần phải giải quyết càng nhanh càng tốt và trước khi áp dụng các quy định về việc đòi tiền.
 • Những cuộc gọi điện thoại ra ngoài sẽ được thực hiện trong nỗ lực để đòi tiền hoặc dàn xếp cách trả tiền.
 • Hóa đơn thứ tư là “Thông Báo Cuối Cùng” để báo cho người chịu trách nhiệm trả tiền biết là trương mục của họ sẽ bị chuyển qua cơ quan đòi nợ ở bên ngoài nếu trong 30 ngày kế tiếp mà không trả tiền hoặc dàn xếp cách trả tiền.
 • Nếu không trả lời hoặc gửi thanh toán đầy đủ có thể dẫn tới việc bị chuyển qua cơ quan thu nợ.
 • Tất cả những bệnh nhân nào cho biết rằng họ đang gặp khó khăn về tài chánh sẽ được xem xét để được Trợ Giúp Tài Chánh và/hoặc có thể được Medicaid đài thọ. Trợ Giúp Tài Chánh có thể được cấp bất cứ lúc nào, kể cả sau khi đã chuyển qua cơ quan đòi nợ nhưng phải yêu cầu trước khi xin phán quyết theo luật định.

Những Lựa Chọn Hiện Có dành cho Số Dư Phải Trả của Bệnh Nhân:

Trung Tâm Y Khoa UW và Trung Tâm Y Khoa Harborview nhận tiền mặt, chi phiếu hoặc thẻ tín dụng để trả tiền. Trả tiền bằng thẻ tín dụng được chấp nhận bằng điện thoại hay bằng cách trả hóa đơn trong mạng. Những phần tiền phải trả của bệnh nhân cần phải thanh toán khi nhận được hóa đơn đầu tiên sau khi xuất viện trừ khi đã có thỏa thuận thanh toán hoặc bệnh nhân đã nộp đơn xin Trợ Giúp Tài Chánh.

Kế Hoạch Trả Tiền:

Sự dàn xếp trả tiền được thiết lập theo yêu cầu của bệnh nhân gởi đến Ban Dịch Vụ Tài Chánh Bệnh Nhân. Thông thường, việc này cho phép chia số tiền ra để trả trong 12 tháng hay tối đa 24 tháng nếu hoàn cảnh của bệnh nhân được chấp thuận.

Thế Chấp Y Khoa:

Khi bệnh nhân là nạn nhân trong một vụ tai nạn hoặc hành động sai trái khác, công ty bảo hiểm sức khỏe của họ

thông thường sẽ không trả tiền cho các dịch vụ y khoa một khi xác định được rằng có một bên khác sẽ phải chịu trách nhiệm sau cùng. Ngoài ra, có thể bệnh nhân không có bảo hiểm nhưng vẫn có thể thỏa thuận hòa giải với thành phần chịu trách nhiệm. Trong những trường hợp này UW Medicine có thể lập hồ sơ truy thu nợ cho sự bồi thường thương tích cá nhân sau này. Thế chấp là hình thức dùng bất động sản hoặc tài sản riêng để bảo đảm cho việc trả nợ.

Trương Mục Bị Đòi Nợ: Các biện pháp có thể bao gồm:

 • Thông báo đầu tiên báo cho người chịu trách nhiệm trả tiền biết là họ có 30 ngày để hồi đáp trước khi bị báo cáo tín dụng: việc báo cáo tín dụng sẽ được thực hiện vào ngày thứ 45.
 • Gọi điện thoại.
 • Phán quyết theo luật định đưa đến việc phong tỏa tiền lương.
 • Truy thu nợ y khoa.

Chi tiết bổ túc về trương mục cần phải đòi nợ:

 • PFS phải cho phép khởi kiện đối với bất cứ một trương mục nào.
  • PFS sẽ không cho phép khởi kiện nếu người chịu trách nhiệm trả tiền không có việc làm ổn định.
  • Khởi kiện sẽ được thực hiện thay cho Trung Tâm Y Khoa UW và Trung Tâm Y Khoa Harborview bởi Phó Bộ Trưởng Tư Pháp “Đặc Biệt” do cơ quan đòi nợ thuê.
 • Những trương mục đã chuyển qua một trong hai cơ quan đòi nợ đã ký hợp đồng được một năm sẽ được chuyển qua cơ quan đòi nợ còn lại như là biện pháp dự phòng, trừ khi đã có sự dàn xếp trả tiền hoặc đã có phán quyết theo luật định.
 • Chuyển qua cơ quan đòi nợ thứ hai sẽ được hủy bỏ sau một năm nữa nếu cơ quan này không có hành động nào trong 90 ngày trước đó.
 • Những trương mục được hủy bỏ việc chuyển qua cơ quan đòi nợ thứ hai được xem là món nợ không thể đòi và bị loại ra khỏi A/R của Cơ Quan Đòi Nợ.
 • Số tiền chưa trả sẽ vẫn lưu lại trong lý lịch tín dụng của người chịu trách nhiệm trả tiền trong bảy năm hoặc mười năm nếu có phán quyết theo luật định.

Biện Pháp Đòi Nợ Bất Thường (ECA):

Trương mục của bệnh nhân sẽ không bị lệ thuộc vào bất cứ ECA nào1, bởi Trung Tâm Y Khoa UW, Trung Tâm Y Khoa Harborview hay cơ quan đòi nợ được chỉ định, cho đến khi những điều sau đây đã diễn ra:

 1. Những nỗ lực hợp lý đã được thực hiện để xác định tình trạng hợp lệ cho sự Trợ Giúp Tài Chánh.
  Những nỗ lực hợp lý bao gồm những điều sau đây2:
  1. Bệnh nhân đã được cung cấp phần tóm tắt bằng ngôn từ dễ hiểu về sự Trợ Giúp Tài Chánh và đơn xin trước khi xuất viện và được trợ giúp trong việc điền vào đơn đó;
  2. Nếu nhận được đơn chưa điền đầy đủ, thông báo bằng văn bản về việc thiếu thông tin/tài liệu sẽ được gửi đến bệnh nhân bao gồm cả thông báo về bất cứ Bệnh Viện ECA (hay cơ quan của Bệnh Viện) nào có thể đề xướng hoặc tiếp tục nếu đến thời hạn đã quy định mà không nhận được đơn xin hoặc khoản thanh toán;3
  3. Tất cả mọi hóa đơn đều có phần thông báo rõ ràng về tình trạng hiện có của sự Trợ Giúp Tài Chánh cùng với số điện thoại để hỏi thêm thông tin/trợ giúp và địa chỉ trang mạng trực tiếp để lấy bản sao các tài liệu về Trợ Giúp Tài Chánh;
  4. Đơn xin Trợ Giúp Tài Chánh đã điền đầy đủ sẽ được xử lý nhanh chóng và bệnh nhân sẽ nhận được thông báo bằng văn bản về quyết định, có kèm theo bản kê hóa đơn cập nhật nếu số tiền nợ vẫn còn, và hoàn trả tiền nếu thanh toán đã được trả trong thời gian được chấp thuận có đơn xin được duyệt.
  5. Bệnh viện có thể đáp ứng đòi hỏi về nỗ lực hợp lý bằng cách xác định tình trạng hợp lệ của bệnh nhân cho sự Trợ Giúp Tài Chánh dễ xin nhất có sẵn, dựa vào những thông tin thiết lập tình trạng hợp lệ của bệnh nhân được hưởng một chương trình hay nhiều chương trình trợ cấp của chính phủ.
  6. Bệnh viện có thể chọn cấp Trợ Giúp Tài Chánh cho bệnh nhân nào đã không cung cấp đầy đủ chi tiết/chứng từ cần thiết trong Đơn Xin Trợ Giúp Tài Chánh.
 2. Đã qua 120 ngày kể từ khi có hóa đơn đầu tiên sau khi xuất viện; và
 3. Những đòi hỏi sau đây về việc thông báo đã được đáp ứng (ít nhất 30 ngày trước khi mở ECA ):
  1. Đã gởi thư thông báo về tình trạng có sẵn của sự Trợ Giúp Tài Chánh;
  2. Đã cung cấp phần tóm tắt bằng ngôn từ dễ hiểu về sự Trợ Giúp Tài Chánh;
  3. Đã thông báo về những biện pháp sẽ áp dụng nếu không trả tiền;
  4. Đã thông báo về ngày mà sau ngày đó những biện pháp nói trên sẽ áp dụng nếu không nhận được tiền trả; và
  5. Đã cố gắng nói chuyện trực tiếp với bệnh nhân về chính sách Trợ Giúp Tài Chánh và đơn xin.
 4. Báo cáo cho sở tín dụng có thể thực hiện vào lúc 180 ngày kể từ khi có hóa đơn đầu tiên sau khi xuất viện.
 5. Kiện tụng về số nợ quá hạn không được nộp sớm hơn 240 ngày kể từ khi có hóa đơn đầu tiên sau khi xuất viện.
 6. Nỗ lực hợp lý đã được thực hiện để xác định tình trạng hợp lệ của bệnh nhân cho sự Trợ

       Giúp Tài Chánh.

Đối Xử Bình Đẳng với Tất Cả Mọi Bệnh Nhân/Người Chịu Trách Nhiệm Trả Tiền:

Trung Tâm Y Khoa UW và Trung Tâm Y Khoa Harborview tiến hành trương mục của bệnh nhân theo cách phù hợp với chính sách đòi tiền này. Không có trường hợp nào mà tuổi tác, chủng tộc, màu da, tôn giáo, phái tính, khuynh hướng tình dục hay nguồn gốc dân tộc được xem xét đến khi áp dụng chính sách này.

Có thể xin bản chính sách này, cùng với Chính Sách Trợ Giúp Tài Chánh, Phần Tóm Tắt Về Sự Trợ Giúp Tài Chánh Bằng Ngôn Từ Dễ Hiểu và đơn xin Trợ Giúp Tài Chánh bằng cách liên hệ các địa chỉ Trợ Giúp Tài Chánh Y Khoa UW. Ngoài ra, quý vị có thể nhận tài liệu trực tuyến tại địa chỉ uwmedicine.org/financialassistance.

1 ECA bao gồm việc truy thu tài sản của cá nhân, báo cáo người thiếu nợ với cơ quan tín dụng, trừ tiền lương và bắt buộc phải thanh toán hoặc đóng tiền đặt cọc trước khi cung cấp chăm sóc y khoa cần thiết.

2 Bệnh viện sẽ không thực hiện những nỗ lực hợp lý để xác định tình trạng hợp lệ chỉ đơn giản bằng cách xin giấy khước từ có chữ ký của bệnh nhân, và Bệnh Viện cũng sẽ không được xem như là đã thực hiện những nỗ lực hợp lý nếu Bệnh Viện xác định tình trạng không hợp lệ dựa vào những thông tin mà có lý do để tin rằng không đáng tin hay không chính xác hoặc thu thập được từ bệnh nhân bằng cách áp bức hay ép buộc.

3 Những ECA đã đề xướng đều bị đình chỉ.