Chính Sách về Hóa Đơn & Đòi Tiền của VMC


Chính Sách về Hóa Đơn & Đòi Tiền của VMC (PDF)

Mục Đích: Thủ tục này trình bày một phương thức được xác định rõ, theo tiêu chuẩn của ngành để thu hồi những khoản tiền phải trả thuộc trách nhiệm của khách hàng. Thủ tục này trình bày một quy trình đồng nhất và khả năng thanh tra về những hoạt động liên quan đến việc đòi tiền trong trương mục của bệnh nhân và chuyển trương mục qua một cơ quan đòi nợ bên ngoài.

Valley Medical Center (Trung Tâm Y Khoa Valley) sẽ thực hiện những nỗ lực hợp lý để thu hồi những khoản tiền thuộc về trách nhiệm tài chánh của cá nhân bệnh nhân (hoặc thành phần chịu trách nhiệm).  Những trương mục thiếu nợ không trả sau khi bệnh viện đã thực hiện mọi nỗ lực có thể để đòi tiền sẽ bị chuyển qua cơ quan đòi nợ chuyên nghiệp bên ngoài để tiếp tục đòi lại số tiền phải trả cho sự điều trị đã nhận.

Thủ Tục:

Lịch Trình Hóa Đơn Tự Trả Tiền Tổng Quát

   Hóa đơn đầu tiên    Ngày thứ 1
   Hóa đơn thứ hai    Ngày thứ 31
   Hóa đơn thứ ba    Ngày thứ 61
   Thông báo cuối cùng        Ngày thứ 91
   Xem xét những khoản nợ không trả được    Ngày thứ 115
   Thu hồi nợ không trả được    Ngày thứ 120

 

Nguyên Tắc Làm Việc Tổng Quát

 1. Chúng tôi hiểu rằng gánh nặng tài chánh lớn do những chi phí y khoa gây ra cho bệnh nhân không có bảo hiểm sức khỏe hoặc chỉ được đài thọ giới hạn. Chúng tôi sẽ giảm giá cho bệnh nhân không có bảo hiểm tương tự như khoản giảm giá dành cho các hãng bảo hiểm ký hợp đồng với chúng tôi.

 2. Bệnh nhân không có bảo hiểm sẽ được có những chọn lựa về giảm giá cho người trả tiền sớm cho số tiền họ còn nợ. Bệnh nhân có bảo hiểm nhưng không được đài thọ 100% sẽ được cung cấp những chọn lựa về giảm giá cho người trả tiền sớm cho số tiền còn lại phải trả sau khi thanh toán bảo hiểm. (Xin tham khảo chính sách Giảm Giá Cho Người Không Có Bảo Hiểm & Trả Tiền Sớm.)

 3. Những bệnh nhân hoặc thành phần chịu trách nhiệm nào trình bày về hoàn cảnh khó khăn đưa đến việc họ không thể trả hết số nợ một lần sẽ được dàn xếp cho việc gia hạn trả góp trong 12 tháng, không tính tiền lời. Số tiền tối thiểu phải thanh toán là $50 cho tất cả các trương mục của bệnh viện và $25 cho tất cả các trương mục của bác sĩ, trong thời hạn tối đa 12 tháng. Nếu bệnh nhân hoặc thành phần chịu trách nhiệm không thể trả hết số nợ trong 12 tháng, sẽ được giúp vay tiền của ngân hàng.

 4. Trung Tâm Y Khoa Valley có những chọn lựa về chương trình trả góp dài hạn qua sự hợp tác của ngân hàng. (Cũng giống như khi vay tiền từ ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, số tiền vay sẽ phải trả tiền lời và nếu không trả tiền đúng thời hạn, thì sẽ áp dụng lệ phí trả tiền trễ).

 5. Nếu bệnh nhân trình bày là hoàn toàn không thể trả cho hóa đơn vì có lợi tức hạn chế, thì bệnh nhân hoặc thành phần chịu trách nhiệm sẽ được cấp đơn xin Trợ Giúp Tài Chánh, phải điền vào và nộp lại cùng với những giấy tờ chứng minh thích hợp về tài chánh để được cứu xét hầu điều chỉnh số nợ phải trả trong trương mục thành Trợ Giúp Tài Chánh. (Xin tham khảo Chính Sách Trợ Giúp Tài Chánh)

 6. Trung Tâm Y Khoa Valley có mức điều chỉnh tiền Hoàn Thuế Valley để giúp cho các chủ nhà trong Khu Bệnh Viện Công #1 của Quận King được hợp lệ trả tiền thuế bất động sản. Tín dụng Hoàn Thế Valley có thể áp dụng cho những chi phí phải tự trả còn nợ Trung Tâm Y Khoa Valley sau khi thành phần thứ ba và bảo hiểm đã trả.

  Số tiền được điều chỉnh sẽ được xác định dựa vào mức thuế áp đặt cho Khu Bệnh Viện Số #1 chiếu theo Hồ Sơ Thuế chính thức của Quận King. Số tiền Điều Chỉnh Hoàn Thuế Valley tối đa trong suốt cuộc đời cho bất cứ cư dân nào của Khu Bệnh Viện #1 là $3,000.

 7. Những bệnh nhân hoặc thành phần chịu trách nhiệm nào trả tiền bằng chi phiếu / thẻ tín dụng / thẻ debit bị từ chối vì không có tiền bảo chứng sẽ bị tính thêm lệ phí NSF vào trương mục. Hiện thời Trung Tâm Y Khoa Valley lấy lệ phí Không Có Tiền Bảo Chứng là $35.00 cho bất cứ chi phiếu nào hay trả tiền bằng thẻ tín dụng / debit bị từ chối vì không có tiền.

 8. Nếu Trung Tâm Y Khoa Valley nhận được thư gởi trả lại của bệnh nhân vì không có người nhận khi gởi hóa đơn, thì trương mục sẽ được tìm kiếm bằng cách sử dụng những nguồn trợ giúp thích hợp để xác định là có thể tìm ra địa chỉ chính xác hay không. Nếu tìm thấy thông tin mới, chính xác, trương mục sẽ được cập nhật và sẽ tiếp tục việc thu hồi nợ. Nếu không tìm ra địa chỉ hiện thời, trương mục sẽ bị chuyển qua cơ quan đòi nợ để tiếp tục truy tìm.

 9. Những nỗ lực thu hồi tiền nợ tự trả của Trung Tâm Y Khoa Valley được quản lý chiếu theo quy luật của Tiểu Bang WA và những quy định của Medicare / Medicaid.

 10. Thế Chấp Y Khoa:
  Khi bệnh nhân là nạn nhân trong một vụ tai nạn hoặc hành động sai trái khác, công ty bảo hiểm sức khỏe của họ thông thường sẽ không trả tiền cho các dịch vụ y khoa một khi xác định được rằng có một thành phần khác sẽ phải chịu trách nhiệm sau cùng. Ngoài ra, có thể bệnh nhân không có bảo hiểm nhưng vẫn có thể thỏa thuận hòa giải với thành phần chịu trách nhiệm. Trong những trường hợp này UW/Trung Tâm Y Khoa Valley có thể lập hồ sơ truy thu nợ cho sự bồi thường sau này. Thế chấp là hình thức dùng bất động sản hoặc tài sản riêng để bảo đảm cho việc trả nợ.

 11. Trương Mục Bị Đòi Nợ Có Thể Bao Gồm:
  • Thông báo đầu tiên cho người chịu trách nhiệm trả tiền rằng họ có 30 ngày để hồi đáp trước khi bị báo cáo cho sở tín dụng. Báo cáo cho sở tín dụng sẽ áp dụng vào lúc 150 sau ngày có hóa đơn đầu tiên sau khi xuất viện.
  • Hồ sơ kiện về số tiền nợ quá hạn từ trước không thể nộp sớm hơn 240 ngày kể từ lúc có hóa đơn đầu tiên sau khi xuất viện.
  • Gọi điện thoại.
  • Phán quyết theo luật định đưa đến việc phong tỏa tiền lương.
  • Thế chấp y khoa.
  • Trung Tâm Y Khoa Valley phải cho phép khởi kiện đối với bất cứ trương mục nào.
  • Trung Tâm Y Khoa Valley sẽ không cho phép khởi kiện nếu người đó không có việc làm ổn định.
  • Trương mục sẽ bị chuyển qua cơ quan đòi nợ trong thời gian một năm, và sau đó sẽ chuyển qua một cơ quan khác trừ khi đã dàn xếp việc trả tiền hoặc đã có phán quyết theo luật định.
  • Việc chuyển qua cơ quan thu hồi nợ thứ hai sẽ được hủy bỏ sau một năm nữa nếu cơ quan này không có hành động nào trong 90 ngày trước đó.
  • Những trương mục bị trả lại sau khi đã chuyển qua cơ quan đòi nợ thứ hai được xem là không đòi nợ được và sẽ được điều chỉnh thành Cơ Quan Không Đòi Nợ Được.
  • Số tiền chưa trả sẽ lưu lại trong lý lịch tín dụng của người chịu trách nhiệm trả tiền trong bảy năm, hoặc mười năm nếu có phán quyết theo luật định.

Bệnh Nhân không có Bảo Hiểm Sức Khỏe

 1. Khoảng 5 ngày sau khi xuất viện những bệnh nhân của Trung Tâm Y Khoa Valley không có bảo hiểm sức khỏe đài thọ sẽ nhận được hóa đơn tóm tắt những chi phí cho sự điều trị đã nhận. Thông tin để bàn thảo về những chọn lựa về tài chánh sẽ được gởi kèm trong hóa đơn đó cùng với thông tin về hợp đồng gửi cho ban Dịch Vụ Khách Hàng.
 2. Lưu ý: Trung Tâm Y Khoa Valley có trợ giúp xin Medicaid cho những bệnh nhân không có bảo hiểm sức khỏe và đã nhập viện.  Bệnh nhân sẽ được xem xét về tình trạng hợp lệ hưởng Medicaid và sẽ được trợ giúp trong thủ tục làm đơn xin nếu thích hợp.

 3. Bệnh nhân hợp lệ sẽ được giảm giá 30% cho các chi phí như là giảm giá cho việc trả tiền sớmnếu trả hết số nợ trong vòng 30 ngày kể từ ngày gửi hóa đơn đầu tiên.

 4. Valley sẽ thông báo cho bệnh nhân hoặc thành phần chịu trách nhiệm về số tiền còn nợ bằng cách gửi 4 hóa đơn. Nếu số tiền còn nợ trên $50.00, sẽ có những người gọi điện thoại cho thành phần chịu trách nhiệm để nhắc trả nợ sẽ bắt đầu vào khoảng 45 ngày sau khi gửi hóa đơn đầu tiên.

 5. Nếu số nợ vẫn không trả hết hoặc chưa sắp xếp việc trả nợ, thì thông báo cuối cùng trước khi thu nợ sẽ được gửi đến thành phần chịu trách nhiệm nói rõ là trừ khi trả hết nợ hoặc dàn xếp việc trả nợ trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo đó, chúng tôi không còn chọn lựa nào khác ngoài việc chuyển trương mục qua cho nơi khác để tiếp tục thu nợ.

 6. Nếu chưa nhận được đủ số nợ, không có sự dàn xếp trả nợ nào khác, trương mục đã qua thời hạn 120 ngày, và tất cả những tiêu chuẩn hợp lệ khác đều đã thực hiện, trương mục sẽ bị qua cơ quan đòi nợ chuyên nghiệp.

Bệnh Nhân có Bảo Hiểm Sức Khỏe

 1. Trung Tâm Y Khoa Valley sẽ gởi hóa đơn cho tất cả các hãng bảo hiểm đã được xác định. Trung Tâm Y Khoa Valley sẽ chờ nơi trả tiền chính thanh toán tiền nợ, và nơi trả tiền thứ hai nếu có hợp đồng bảo hiểm giữa Trung Tâm Y Khoa Valley và nơi trả tiền trước khi yêu cầu bệnh nhân trả số tiền nợ còn lại trong trương mục. Bệnh nhân sẽ nhận được hóa đơn tóm tắt những chi phí cho sự điều trị đã nhận và những số tiền hoặc sự điều chỉnh trong trương mục.

 2. Bệnh nhân hợp lệ sẽ được giảm giá 5% như là giảm giá cho việc trả tiền sớm nếu trả hết số nợ trong vòng 30 ngày kể từ ngày gửi hóa đơn đầu tiên.

 3. Trung Tâm Y Khoa Valley sẽ lập hóa đơn về số tiền bệnh nhân còn nợ sau khi nhận được hồi đáp từ các hãng bảo hiểm.  Sau khi đã nhận được tất cả tiền bảo hiểm trả, Valley sẽ báo cho bệnh nhân hoặc thành phần chịu trách nhiệm về số tiền còn nợ bằng cách gửi 4 hóa đơn. Nếu số tiền còn nợ trên $50.00, sẽ có người gọi điện thoại cho thành phần chịu trách nhiệm để nhắc trả nợ sẽ bắt đầu vào khoảng 45 ngày sau khi gửi hóa đơn đầu tiên.

 4. Nếu số nợ vẫn không trả hết hoặc chưa sắp xếp việc trả nợ, thì thông báo cuối cùng trước khi thu nợ sẽ được gửi đến cho bệnh nhân hoặc thành phần chịu trách nhiệm nói rõ là trừ khi trả hết nợ hoặc dàn xếp việc trả nợ trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo đó, chúng tôi không còn chọn lựa nào khác ngoài việc chuyển trương mục qua cho nơi khác để tiếp tục thu nợ.

 5. Nếu chưa nhận được đủ số nợ hoặc không có sự dàn xếp trả nợ nào khác, trương mục đã kết thúc thời hạn 120 ngày, và tất cả những tiêu chuẩn hợp lệ khác đều đã thực hiện, trương mục sẽ bị chuyển qua cơ quan đòi nợ chuyên nghiệp có hợp đồng với bệnh viện.

Ngày Có Hiệu Lực: 01/99

Ngày Duyệt Xét: 5/11 / 11/14 / 9/15 / 5/16

Ngày Sửa Đổi: 8/01 / 5/11 / 11/14 / 9/15, 5/16

Phòng Ban Bị Ảnh Hưởng: Trương Mục Của Bệnh Nhân