Chính Sách Trợ Giúp Tài Chánh – Phần Tóm Lược Dễ Hiểu


Chính Sách Trợ Giúp Tài Chánh – Phần Tóm Lược Dễ Hiểu (PDF)

Cấp Trợ Giúp Tài Chánh

UW Medicine cấp trợ giúp tài chánh, chiếu theo Chính Sách Trợ Giúp Tài Chánh, cho những bệnh nhân hội đủ điều kiện không thể trả tiền cho sự điều trị khẩn cấp hoặc điều trị cần thiết khác. Những bệnh nhân chọn UW Medicine sẽ được hưởng lợi ích từ kinh nghiệm, trình độ chuyên môn của chúng tôi và sự chăm sóc y tế tân tiến nhất hiện nay, tất cả đều ở trong một hệ thống chăm sóc sức khỏe. “UW Medicine” bao gồm Airlift Northwest, Trung Tâm Y Khoa Harborview (HMC), Trung Tâm Y Khoa UW (UWMC), Bệnh Viện & Trung Tâm Y Khoa Northwest (NWH), UW Physicians (UWP), Các Phòng Khám UW Trong Khu Phố (UWNC), và Trung Tâm Y Khoa Valley (VMC).

Những Đòi Hỏi về Điều Kiện Hợp Lệ và Sự Trợ Giúp

Điều kiện hợp lệ để được trợ giúp tài chánh được dựa vào nhiều yếu tố bao gồm tình trạng bệnh lý và sự chăm sóc cần thiết, sự đài thọ của bảo hiểm hoặc những nguồn trả tiền khác, lợi tức, số người trong gia đình, tài sản, cư dân tiểu bang WA và bất kỳ sự cân nhắc đặc biệt nào mà bệnh nhân hoặc bác sĩ sẽ muốn được xem xét.

Những bệnh nhân muốn xin trợ giúp tài chánh phải tuân theo quy trình xin Trợ Giúp Tài Chánh, bao gồm việc nộp một trong những tài liệu sau đây: bản khai W-2, cuống phiếu tiền lương hiện tại, bản sao kê ngân hàng hoặc hồ sơ hoàn thuế thu nhập của năm ngoái cũng như hoàn tất quy trình xin tất cả những nguồn trợ giúp hiện có, bao gồm chăm sóc được trợ cấp của tiểu bang ví dụ như Medicaid.

Cách Làm Đơn Xin Trợ Giúp

Bệnh nhân hoặc bất kỳ ai liên quan đến việc chăm sóc bệnh nhân, kể cả thành viên gia đình hoặc người chăm sóc (bác sĩ, y tá...), có thể thể hiện mối quan ngại về tài chính bất cứ lúc nào. Khi đó bệnh nhân hoặc thành phần chịu trách nhiệm sẽ được khuyến khích điền đơn xin trợ giúp tài chánh. Muốn hội đủ điều kiện trợ giúp tài chánh, có thể nộp đơn bất cứ lúc nào trước khi trương mục nhận được phán quyết của tòa.

Trợ giúp tài chánh được giới hạn trong sự chăm sóc y tế được cung cấp tại một địa điểm của UW Medicine bởi nhân viên y tế của UW. Những chi phí thí dụ như đi lại, thức ăn, chỗ ở, và dụng cụ y tế dùng lâu dài không được đài thọ chiếu theo Chính Sách Trợ Giúp Tài Chánh. Thuốc có toa có thể được đài thọ nếu toa thuốc được cấp qua UW Medicine và mua ở nhà thuốc của UW Medicine (nếu có). UW Medicine sẽ giữ kín hồ sơ và phẩm giá của mỗi bệnh nhân. Bất cứ thông tin nào được gởi để xem xét trợ giúp tài chánh sẽ được xem là chi tiết về sức khỏe được bảo vệ chiếu theo Đạo Luật Bảo Vệ và Trách Nhiệm Bảo Hiểm Sức Khỏe (HIPAA).

Lấy Các Bản Sao và Chi Tiết Liên Lạc Ở Đâu

Chính Sách Trợ Giúp Tài Chánh của UW Medicine, Đơn Xin Trợ Giúp Tài Chánh, Phần Tóm Lược Dễ Hiểu, và Chính Sách về Hóa Đơn & Thu Tiền có sẵn miễn phí. Những tài liệu này có thể lấy trong mạng, lấy bằng điện thoại hay đích thân đến lấy. Tài liệu có sẵn trên mạng để tải về và in ra tại địa chỉ www.uwmedicine.org/financialassistance hoặc  Quý vị có thể yêu cầu bản giấy bằng cách gọi đến địa điểm, liệt kê dưới đây, khi quý vị cần được chăm sóc. Các bản sao cũng có sẵn ở Phòng Nhập Viện và Cấp Cứu của các địa điểm bệnh viện UW Medicine.

Airlift Northwest (Airlift)

Patient Financial Services
6505 Perimeter Road S., Ste 200
Seattle, WA 98108
206.965.1908 Fax 206.521.1612
Thứ Hai - Thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều

Harborview Medical Center (HMC)

Financial Counseling
325 9th Ave; Mail Stop 359758
Seattle, WA 98104-2499
206.744.3084
Thứ Hai - Thứ Sáu từ 8 giờ sáng – 4 giờ 30 chiều

UW Medical Center (UWMC)

Financial Counseling
1959 NE Pacific Street, Mail Stop 356142
Seattle, WA 98195-6142
206.598.3806
Thứ Hai - Thứ Sáu từ 8 giờ sáng – 4 giờ 30 chiều​

HMC & UWMC

Patient Financial Services
P.O. Box 95459
Seattle, WA 98145-2459
206.598.1950 hoặc 1.877.780.1121
Thứ Hai - Thứ Sáu từ 8 giờ sáng – 4 giờ 30 chiều

Northwest Hospital & Medical Center (NWH)

Patient Financial Services
10330 Meridian Ave N Ste 260
Seattle, WA 98133-9851
206.668.6440 hoặc 1.877.364.6440
Thứ Hai - Thứ Sáu từ 8 giờ sáng – 4 giờ 30 chiều

NWH Physicians

Patient Accounts & Inquiry
P.O. Box 45850
Seattle, WA 98145-0850
206.520.9100 hoặc 1.855.520.9100
Thứ Hai - Thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều

UW Physicians (UWP) & UW Neighborhood Clinics (UWNC)

Patient Accounts & Inquiry
P.O. Box 50095
Seattle, WA 98145-5095
206.520.9300 hoặc 1.855.520.9300
Thứ Hai - Thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều

Valley Medical Center (VMC)

Patient Financial Services
P.O. Box 59148
Renton, WA 98058-9900
425.251.5178 
FAX 206.575.2573
​Thứ Hai - Thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều​

Những Người Không Nói Được Tiếng Anh

Bản dịch Chính Sách Trợ Giúp Tài Chánh, Đơn Xin Trợ Giúp Tài Chánh, Phần Tóm Lược Dễ Hiểu, và Chính Sách về Hóa Đơn & Thu Tiền có sẵn tại địa chỉ www.uwmedicine.org/financialassistance hoặc www.valleymed.org/financialassistance, trực tiếp đến nơi hoặc bằng cách gọi điện đến địa điểm mà quý vị đang tìm kiếm sự chăm sóc.