Xeerka Kaalmada Dhaqaale – Guudmarka Luuqadda Cad ku Qoran


Xeerka Kaalmada Dhaqaale – Guudmarka Luuqadda Cad k​u Qoran (PDF)

Kaalmada Dhaqaale ee La Bixiyo

UW Medicine waxay siisaa kaalmo dhaqaale, oo hoos timaada Xeerkeeda Kaalmada Dhaqaale, bukaanada u-qalma ee aan awoodin inay bixiyaan daryeelka gurmadka degdeg ah ama wixii kale ee daawayn daruuri ah. Bukaanada doortay UW Medicine waxay ka faa'idi waayo-aragnimadayada, khibraddayada iyo daryeelkayaga caafimaad ee casriga ah, kuwaas oo dhammaan isku hal nidaam oo caafimaad ah. “UW Medicine” waxaa kamid ah Airlift Northwest, Harborview Medical Center (HMC), UW Medical Center (UWMC),Northwest Hospital & Medical Center (NWH), UW Physicians (UWP), Neighborhood Clinics (UWNC), iyo Valley Medical Center (VMC).

Shuruudaha U-qalanka iyo Kaalmada La Bixiyo

U qalanka kaalmada dhaqaale waxa uu ku xidhan yahay waxyaabo badan oo ay kamid yihiin nooca xaaladda iyo daryeelka loo baahan yahay, caymiska iyo ilaha kale ee lacag-bixinta, dakhliga, xajmiga qoyska, hantida, degganaanshaha iyo wixii tixgallino gaar ah oo bukaanka ama dhakhtarku ay doonayaan in lagu xisaabtamo.

Bukaanada raadinaya kaalmada dhaqaale waa in ay u hoggaansanaadaan nidaamka arjiga Kaalmada Dhaqaale, taas oo ay kamid tahay inuu soo gudbiyo mid kamid ah dokumentiyada soo socda bayaanka W-2, waraaqaha mushaharka ee wakhtigan, bayaanada bangiga ama cashuur bixintii sanadkii hore iyo sidoo kale inuu buuxiyo nidaamka arjiga wixii kaalmo ee u diyaar ah, sida daryeel gobolku taageero sida Medicaid.

Sida Loo Dalban Karo Kaalmada

Bukaanka ama qofka lugta ku leh daryeelka bukaanka, oo uu kamid yahay xubin qoys ama daryeel bixiye, waxa uu soo bandhigi karaa walaac dhaqaale wakhti kamid ah daryeelka bukaanka intuu socdo. Kadibna bukaanka ama cida ka masuulka ah ayaa lagu dhiirigalin inay buuxiyaan arjiga kaalmada dhaqaalaha. Si loogu qalmo kaalmada dhaqaalaha, waxaa la soo gudbin karaa arjiga wakhtigii la doono kahor intaan amar maxkamadeed ka soo bixin xisaabta.

Daawooyinka waxaa lagu dari karaa haddii lagu helay UW Medicine oo uu daawadana bixiyay farmasiga UW Medicine (Haddii l helayo). UW Medicine waxa uu ilaaliyaa sirta iyo sharafta bukaan kasta. Wixii xog ah ee loo soo diray kaalmada dhaqaale waxaa loola dhaqmi doonaa sida xogta caafimaadka oo qarsoodi ah sida uu dhigayo Sharciga Qaadashada Caymiska Caafimaadka iyo La Xisaabtanka (HIPAA).

Halka Laga Helayo Nuqullada iyo Xogta Xidhiidhka

Xeerka Kaalmada Dhaqaalaha UW Medicine, Arjiga Kaalmada Dhaqaalaha, Guudmarka Luuqadda Cad ku Qoran, iyo Shuruudaha Biilka iyo Ururinta waxa lagu helaa bilaa lacag. Dokumentiyadan waxaa lagu heli karaa onlayn, taleefan ama iyada oo la imanayo xafiiska. Dokumentiyada waxaa lagaga helaa onlayn iyada oo la soo dajisan karo oo laga daabacan karo www.uwmedicine.org/financialassistance ama www.valleymed.org/financialassistance. Waxaad dalban kartaa nuqul adiga oo la soo hadlaya goobta, hoos ku qoran ee aad daryeelka ka doonayso. Nuqullo ayaa ku diyaar ah Waaxda Gelidda iyo Gurmadka Degdeg ah ee goobaha isbitaalka UW Medicine.​​

Airlift Northwest (Airlift)

Patient Financial Services
6505 Perimeter Road S., Ste 200
Seattle, WA 98108
206.965.1908
FAKAS 206.521.1612
Isniin-Jimce 8:00 subaxnimo – 5:00 galabnimo​

Harborview Medical Center (HMC)

Financial Counseling
325 9th Ave; Mail Stop 359758
Seattle, WA 98104-2499
206.744.3084
Isniin-Jimce 8:00 subaxnimo – 4:30 galabnimo

UW Medical Center (UWMC)

Financial Counseling
1959 NE Pacific Street, Mail Stop 356142
Seattle, WA 98195-6142​
206.598.3806
Isniin-Jimce 8:00 subaxnimo – 4:30 galabnimo

HMC & UWMC

Patient Financial Services
P.O. Box 95459
Seattle, WA 98145-2459
206.598.1950 ama 1.877.780.1121
FAKAS 206.598.2360
Isniin-Jimce 8:00 subaxnimo – 4:30 galabnimo

Northwest Hospital & Medical Center (NWH)

Patient Financial Services
10330 Meridian Ave N Ste 260
Seattle, WA 98133-9851
206.668.6440 ama 1.877.364.6440
Isniin-Jimce 8:00 subaxnimo – 4:30 galabnimo

NWH Physicians

Patient Accounts & Inquiry
P.O. Box 45850
Seattle, WA 98145-0850
206.520.9100 ama 1.855.520.9100
Isniin-Jimce 9:00 subaxnimo – 5:00 galabnimo

UW Physicians (UWP) & UW Neighborhood Clinics (UWNC)

Patient Accounts & Inquiry
P.O. Box 50095
Seattle, WA 98145-5095
206.520.9300 ama 1.855.520.9300
Isniin-Jimce 9:00 subaxnimo – 5:00 galabnimo

Valley Medical Center (VMC)

Patient Financial Services
P.O. Box 59148
Renton, WA 98058-9900
425.251.5178
FAKAS​ 206.575.2573
Isniin-Jimce 8:00 subaxnimo – 5:00 galabnimo

Cidda Aan Ku Hadal Af Ingiriisiga

Turjumaadda Xeerka Kaalmada Dhaqaalaha, Arjiga Kaalmada Dhaqaalaha, Guudmarka Luuqadda Cad ku Qoran, iyo Xeerarka Biilka iyo Ururinta waxaa laga heli karaa www.uwmedicine.org/financialassistance ama www.valleymed.org/financialassistance, qofku isaga oo imanaya ama la soo hadlaya goobta uu ka doonayo daryeelka.​