Tilmaamaha Foomka Arjiga Kaalmada Dhaqaale


Tilmaamaha Foomka Arjiga Kaalmada Dhaqaale

Kani waa arjiga kaalmada dhaqaale (sidoo kalena loo yaqaan daryeelka samofalka) ee UW Medicine. Gobolka Washington waxa uu khasab kaga dhigay dhammaan isbitaalada inay bukaanka iyo qoyskooda siiyaan kaalmo dhaqaale kuwaas oo buuxiya shuruudo dakhli oo looga baahan yahay. Waxaad ugu qalmi kartaa Kaalmada Dhaqaale ee ku salaysan qoyskaagu inta uu le’eg yahay iyo dakhligaaga, xataa haddii aad leedahay caymis caafimaad. Kaalmada waxa abaalmarin loo bixiyaa haddii aad buuxiso shuruudaha Kaalmada Dhaqaale kuwaas oo ay kamid yihiin dakhliga qoyskaaga oo 300% ama kayar Heerka Saboolnimda Fadaraalka. Waxaad codsan kartaa xog dheeraad ah ama waxaad tixraaci kartaa boggayaga Kaalmada Dhaqaale ee www.uwmedicine.org/financialassistance ama www.valleymed.org/financialassistance.

Tilmaamaha Foomka Arjiga Kaalmada Dhaqaale (PDF)

​​​Maxay kaalmada dhaqaale bixisaa?

Kaalmada dhaqaale ee isbitaalku waxay bixisaa adeegyada aasaasiga ee isbitaalka ee ay bixisay UW Medicine taas oo ku xidhan u-qalmiddaada. Kaalmada dhaqaale waxaa dhici karta inayna wada debbarin kharashka daryeelka caafimaadka, taas oo ay kamid tahay adeegyada ay ururo kale bixiyeen.

Si arjigaaga looga hawlgalo waa inaad:

  • Xog naga siisaa qoyskaaga; Ku buuxi tirada xubnaha qoyskaaga guriga kula deggan (qoyska waxaa kamid ah dadka aad dhiiga wadaagtaan, guur isku kiin keenay, ama la korinayo ee aad wada deggan tihiin)​
  • Xog naga sii dakhliga qoyskaaga bishii (dakhliga kahor intaad cashuur ama wax kale laga jarin)
  • Dokumentiyo caddaymo ah oo muujinaya dakhliga iyo hantida qoyska noo keen
  • Ku lifaaq wixii xog ah ee dheeraad ah haddii loo baahdo, tusaale ahaan, warqad caddaynta ah oo aad ku xoojinayso xogtaada
  • Saxeex oo taariikhda ku qor foomka

Fiiro Gaar ah: Khasab ma aha inaad nasiiso lambarka Sooshiyaal Sikiyuuriti (Social Security number) si aad u dalbato kaalmada dhaqaalaha.  Haddii aad na siiso lambarka Sooshiyaal Sikiyuuriti waxay naga caawin inaanu dedejino hawlgalinta arjiga. Lambarka Sooshiyaal Sikiyuuriti waxa loo adeegsadaa in lagu xaqiijiyo xogta aad na siisay. Haddii aanad lahayn lambarka Sooshiyaal Sikiyuuriti, fadlan ku calaamadee “ma khusayso” ama “NA.”

Usoo gudbi arjiga aad buuxisay iyada oo ay la socdaan dhammaan dokumentiyada caddayntu xarunta UW Medicine ee hoose. Waa inaad nuqul kala hadhaa.

Airlift Northwest (Airlift)

Patient Financial Services
6505 Perimeter Road S., Ste 200
Seattle, WA 98108
206.965.1908
FAKAS 206.521.1612
Isniin-Jimce 8:00 subaxnimo – 5:00 galabnimo​

Harborview Medical Center (HMC)

Financial Counseling
325 9th Ave; Mail Stop 359758
Seattle, WA 98104-2499
206.744.3084
Isniin-Jimce 8:00 subaxnimo – 4:30 galabnimo

UW Medical Center (UWMC)

Financial Counseling
1959 NE Pacific Street, Mail Stop 356142
Seattle, WA 98195-6142​
206.598.3806
Isniin-Jimce 8:00 subaxnimo – 4:30 galabnimo

HMC & UWMC

Patient Financial Services
P.O. Box 95459
Seattle, WA 98145-2459
206.598.1950 ama 1.877.780.1121
FAKAS 206.598.2360
Isniin-Jimce 8:00 subaxnimo – 4:30 galabnimo

Northwest Hospital & Medical Center (NWH)

Patient Financial Services
10330 Meridian Ave N Ste 260
Seattle, WA 98133-9851
206.668.6440 ama 1.877.364.6440
Isniin-Jimce 8:00 subaxnimo – 4:30 galabnimo

NWH Physicians

Patient Accounts & Inquiry
P.O. Box 45850
Seattle, WA 98145-0850
206.520.9100 ama 1.855.520.9100
Isniin-Jimce 9:00 subaxnimo – 5:00 galabnimo

UW Physicians (UWP) & UW Neighborhood Clinics (UWNC)

Patient Accounts & Inquiry
P.O. Box 50095
Seattle, WA 98145-5095
206.520.9300 ama 1.855.520.9300
Isniin-Jimce 9:00 subaxnimo – 5:00 galabnimo

Valley Medical Center (VMC)

Patient Financial Services
P.O. Box 59148
Renton, WA 98058-9900
425.251.5178
FAKAS​ 206.575.2573
Isniin-Jimce 8:00 subaxnimo – 5:00 galabnimo

Haddii aad wax su'aal ah qabto sidoo kalena aad u baahan tahay in lagaa kaalmeeyo buuxinta arjigan fadlan la xidhiidh xarunta kor ku qoran. Waxaad kaalmo ku heli kartaa sababo kala duwan, oo ay kamid yihiin naafonimada iyo kaalmada luuqadda.

Waxaanu kula socodsiin doonaa natiijada u-qalmidda iyo xaqa aad rafcaan kaga qaadan karto, haddii ay ku munaasab tahay, muddo 14 maalmood ah gudahood markaad soo xaraysay arjiga kaalmada dhaqaalaha, oo ay kujiraan dokumentiyada dakhliga.

Gudbinta arjiga kaalmada dhaqaalaha, waxaad noo oggolaatay inaanu samayno wixii baadhitaan ah ee aanu ku xaqiijinayno waajibaadka dhaqaale iyo xogtaada.

Waxaanu doonaynaa inaanu ku caawino. Fadlan arjigaaga si dhakhso ah u soo gudbi!
Waxaa dhici kartaa in biilka laguu soo diro ilaa aanu xogtaada helayno.

Tilmaamaha Foomka Arjiga Kaalmada Dhaqaale (PDF)

​​