መምርሒ ኽትትል መርመራ ኮቪድ 19

እዚ ግዜ እዚ ብጣዕሚ ዘፍርሕ ምዃኑ ንርዳእ ኢና፡፡ ኣብ ከይዲ እዚ ሕማቕ ግዘ ክንሕግዘኩም ንፈቱ፡፡

ውፂኢተይ መዓዘ እዩ ዝመፅአኒ?

ዋላኳ ውፅኢት መርመራ ብሓፂር ግዘ ዝውዳእ እንተኾነ'ውን ነቲ ውፅኢት ንምርካብ ካብ 1 ክሳብ 2 መዓልቲታት ይወስድ'ዩ፡፡

ውፅኢት መርመራ ንምፍላጥ ኢልኩም በጃኻትኩም ናብ ክፍሊ ሕክምና ድንገተኛ&ናብ ክሊኒክ ወይከዓ ናብ ላብራቶሪ ኣይትደውሉ፡፡

ውፅኢተይ ብከመይ ይግለፀለይ?

እቲ ውፅኢት ፖዘቲቭ ወይከዓ መደምደምታ ዘይብሉ እንተኮይኑ

ቐፃላይ ኣብ ዝግበር ምይይጥ ኣባል ሕክምና ዋሽንግተን ዩኒቨርስቲ ክረኽበካ'ዩ፡፡ ኢ-ኬር ወይከዓ ኮድ QR ተጠቒምካ ውፅኢትካ ምፍላጥ ትኽእል ኢኻ፡፡

እቲ ውፅኢት ነጌቲቭ እንተኮይኑ

እዚ ሓበሬታ ብቴሌፎን&ብኢ-ኬር ወይ ከዓ ብ ኮድ QR ኣቢሉ ክስደደልካ'ዩ፡፡

መርመራ ቕድሚ-መጥባሕቲ ፡- ኣባል ጉጅለ መጥባሕቲ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ንውፅኢትካ ደጊሙ ምሰራኣዮ ኣድላይ እንተኾይኑ ከነጋግረካ'ዩ ፡፡ንሓደጋ ምቅላዕ ኮቪድ-19 ንምንካይ መዓልቲ ቆፃራ መጥባሕቲኻ ክሳብ ዝበፅሕ ንዓርስኻ ኣግልል፡፡

ኢ-ኬር፡- ውፅኢትካ ቐልጢፍካ ትረኽበሉ መንገዲ እዚ እዩ፡፡ ውፅኢታት ናብ ኢ-ኬር ዝላኣኻሉ ብ mychart.uwmedicine.org ኣቢሉ እንትኸውን ውፅኢታት ምስተወድኡን ናብ ሲሲተምና ኣብ ውሽጢ 1 ሰዓት ምስተልኣኹልና እዩ ፡፡ንሕና ቕድሚ ንዓኻ ምርካብና ውፅኢትካ ቐዲምካ ትረክብውን ትኽእል ኢኻ፡፡

ኮድ QR ፡-ናይ QR ኮድ ዘለዎ ንኡሽቱን ወረቐት ተዋሂቡካ እንተኾነ ውፅኢትካ ብ securelink.labmed.uw.edu ተጠቒምካ ትርእይ ትኽእል ኢኻ፡፡ውፅኢት መርመራ ምጥንቓቖምን ንምርኣይ ድልው ምዃኖምን ዝሕብር መዘኻኸሪ ኣይስደደልካን፡፡ ነገር ግን ነቲ ዌብሳይት ዝካኣለካ መጠን ደጋጊምካ ብምኽፋትን ብምርኣይን ከይዲ መርመራ ውፅኢትካ ኣብ ምንታይ ደረጃ ከም ዘሎ ምርኣይ ትኽእል ኢኻ፡፡

ሰቲከር(ቑራፅ ዝላገብ ወረቐት) ኣብዚ ቦታ እንተዘይለ መርኣይ መርመራ ውፅኢትካ ብኮድ QR ኣይኮነን፡፡

ንመርመራ ውፅኢተይ እንዳተፀበኹ ከለኹ እንታይ ክገብር ኣለኒ?

ናብ ስራሕ ኣይትመለስ፤ ካብ ገዛ ወፃኢ ዝግበሩ ልሙድ ምንቅስቓሳት ኣይትግበር፡፡ ኽንካነ ሕክምና ንምርካብ እንተዘይኮይኑ ካብ ገዛ-ኣይትውፃእ፡፡ በዚ ገፅ ድሕሪት ቀሪቦም ንዘለዉ መምርሒታት ምግላል ዓርሰኻ ተግብሮም፡፡

ንሕቶ ንመን ከዛርብ ይኽእል?

ንኹሎም ኮቪድ-19 ተንከፍ ሕቶታትን እንዳሓመቑ ንዝኸዱ ምልክታትን ብ 206-520-8700 ደውል፡፡ ንውፅኢት መርመራ ኢልኩም ናባና ቅድሚ ምድዋልኩም በጃኻትኩም 48 ሰዓታት ተፀበዩ፡፡

ውፅኢት መርመራይ……………እንተኾይኑ ታይ ክገብር ኣለኒ?


ውፅኢት መርማራኻ ፖዘቲቭ (ሕማም ዘለዎ) እንተኮይኑ እዚ ማለት ጠንቂ ሕማም ኮቪድ-19 ተህዋስ ኖቬል ኮሮና ቫይረስ(ሳርስ-ኮቭ-2፡- SARS-CoV-2) ኣብ ውሽጢ ወሲድናዮ ዘለና መርኣያ ደም ኣሎ ምባል እዩ፡፡ሕማም ኮቪድ-19 ሕክምና ኣንቲባዮቲክ ኣይደልይን፡፡ ብሓፍሽኡ ናትካ ምልክታት ቅልል ዝበሉን ዘይቀያየሩ እንተኾይኖም ኣብ ገዛኻ ንዓርስኻ ካብ ካልኦት ሰባት ኣርሕቕ፡፡ ንምትንፋስ እንተዓቢሱካ ግን ቀልጢፍካ ናብ ዶክተርካ ደውል፡፡ ገይርካዮ ዘለኻ መርመራ ኣካል ስሩዕ ቅድመ-መርመራ ናይ መጥባሕቲ እንተኮይኑ ኣባል ጉጅለ መጥባሕቲ ዝኾነ ሰብ ከናግረካ'ዩ፡፡

ቐፃሊ ደረጃታት

 • ኽንካነ ሕክምና ንምርካብ እንተዘይኮይኑ ካብ ገዛ ኣይትውፃእ፡፡
 • ኣብ ገዛ ዓርስኻ ኣብ ናይ ምግላል/ምርሓቕ ዝምልከት ቐፂሎም ንዝቐረቡ መምርሒታት ተግብር፡፡
 • ቅድሚ ናብ ሆስፒታልካ ወይከዓ ዶክተርካ ምኻድካ ቐዲምካ ደውል፡፡

ኣብ ገዛ ዝግበር ዓርስኻ ናይ ምግላል ከይዲ መዓዘ ጠጠው ክብል ይኽእል?

ዓርሶም ያግልሉ፡

 • እንተ ወሓደ ን 10 መዓልታት ከምው'ን፡፡
 • ቅድሚ ፈውሲ ረስኒ ምውሳድኩም ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝነበረኩም ረስኒ ጀሚሩ እንተ ወሓደ 24 ሰዓት ክሳብ ዝመልእ ብተወሳኺ፡፡
 • ምምሕያሽ ካልኦት ምልክታት ክሳብ ዝረአ፡፡


ውፅኢት መርመራኻ ኣልቦ-ውሳነ /Inconclusive እንተኾይኑ እዚ ማለት ጠንቂ ሕማም ኮቪድ-19 ተህዋስ ኖቬል ኮሮና ቫይረስ(ሳርስ-ኮቭ-2፡- SARS-CoV-2) ኣብ ውሽጢ ወሲድናዮ ዘለና መርኣያ ደም ክህልው ይኽል ምባል እዩ፡፡ሕክምና.ውፅኢት መርመራ አልቦ-ውሳኔ ምስ ሕክምና ውፅኢት መርመራ ፖዘቲቭ ተመሳሳሊ እዩ፡፡


ዉፅኢትካ ነጌቲቭ(ሕማም ዘይብሉ) እንተኾይኑ ኮቪድ-19 ኣለካ ምባል ኣይኮነን፡፡ንልሙድ ሰዓል ኣካቲቱ ብርክት ዝበሉ ቫይረሳት ናይ መተንፈሲ አካላት እስኻ ንዘለውኻ ምልክታት ጠንቂ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም፡፡ ትገብሮ ዘለኻ መርመራ ን ስሩዕ ቅድሚ-መጥባሕቲ መርመራ እንተኾይኑ ኣባል ጉጅለ ሕክምና መጥባሕቲ ሰብ ኣድላይ እንተኾይኑ ከዛርበካ እዩ፡፡

ቐፃሊ ደረጃታት

 • እንተሓሚምካ ካብ ገዛኻ ኣይትውፃእ፡፡
 • ንምልክታትካ ተኸታተሎም፡፡ እንዳሓመቑ እንተከይዶም ንዶክተርካ ንገሮ፡፡
 • ሕቶ እንተለካ ንዶክተርካ ኣዛርብ፡፡

ኣብ ገዛ ዝግበር ዓርስኻ ናይ ምግላል ከይዲ መዓዘ ጠጠው ክብል ይኽእል?

እቶም ምልክታት ክሳብ ዘለውኻ ነቲ ሕማም ናብ ካልኦት ክተሕልፈሎም ትኽእል ኢኻ፡፡ ስለዙይ ናትካ ምልክታት ሙልእ ብሙልእ ዋላ ድሕሪ ምጥፋኦም እንኳዕ 24 ሰዓት ከይመላኣካ ልሙድ መዓልታዊ ምንቅስቓሳት ምግባርን ናብ ስራሕኻ ምምላስ ኣይትኽእልን፡፡ንኣብነት ቕድሚ ሕጅ ናብ ዝነገበረካ ሙሉእ ኩነታት ጥዕና ዝተመለስካሉ ሰሉስ እንተኾይኑ ክሳብ ሮብዕ ዓርስኻ ኣግሊልካ ክትፀንሕ ኣለካ፡

መርመራ ዝገበርኩሞ ኮቪድ-19 ምስ ዘለዎ ኣባል ስድራ ንሓደጋ ምትንካፍ ብምቅላዖም እንተኾይኑ፤ ዓርሶም ን 14 መዓልታት ምግላል ይግባኣኩም'ዩ፡፡እዚ ናይ 14 መዓልቲ ዓርሰ-ምግላል ዝጅምር እቲ ዝሓመመ ኣባል ስድራ ኳራንቲን ካብ ዝተገበረሉ ዕለት ጀሚሩ እዩ፡፡ ዓርስኹም ካብቲ ዝሓመመ ኣባል ስድራ ምግላል እንተዘይኪኢልኩም ናይ 14 መዓልታት ዓርሰ-ምግላል ዝጅምረሉ ግዜ እቲ ታሓካማይ ንከይዲ ዓርሰ-ምግላል ንምቑራፅ ኣድለይቲ ረቑሓታት ከማልእ ከሎ ይኸውን፡፡

ናይ ገዛ ዓርሰ-ምግላል መምርሒታት

ንስርጭት ሕማም ንምንካይ ኣብ ገዛኻ ንኽትቅመጥን ምስ ካልኦት ሰባት ዘለካን ትንካፈ ንኽተውግድ ንመክር፡፡

ኣጎልግሎት ሕክምና ንምርካብ እንተዘይኮነ ካብ ገዛኻ ኣይትውፃእ፡- ናብ ስራሕ &ናብ ቤት ት/ቲ ወይከዓ ሰብ ናብ ዝእከበሉ ቦታታት ኣይትኺድ፡፡ናይ ህዝቢ&ናይ ሓባር((ራይድ ሼር)ን ናይ ታክሲ መጓዓዓዚያ ኣይትጠቐም፡፡

ብዝካኣል መጠን ኣብ ውሽጢ ገዛ ኣብ ዘለው ካልኦት ሰባት ንዓርስኻ ኣርሕቕ፡- ብዝካኣል መጠን ኣብ ገዛኻ ኣብ ፍሉይ ውልቀ- ክፍልኻ ብምዃን ካብ ካልኦት ሰባት ዓርስኻ ንምርሓቕ ፈትን፡፡ ዝካኣል እንተኾነ ናይ ዉልቀኻ ሽቓቕ ተጠቐም፡፡

ኩልግዘ ኢድካ ኣፅርይ፡- ኩልግዘ ኢድካ ብማይን ብሳሙናን እንተወሓደ ን 20 ሴኮንዲታት ብምፍሕፋሕ ተሓፀብ፡፡ማይን ሳሙናን እንተዘየለ ትሕዝቶ ኣልኮል ብዘለዎ መፅረይ ኢድ (ሳኒታይዘር) ኩሎም ክፋል ኢድካ ብምብፃሕ ክሳብ ድነቅፅ ፋሕፍሖ፡፡ብዘይ ፀረዩ ኢድካ ንዓይንኻ&ንፍንጫኻን ንኣፍካ ኣይትተንክፍ፡፡

ኣብ ገዛ ምስዝርከቡ ካልኦት ሰባት ኣቑሑት ገዛ ብሓባር ኣይተጠቐም፡፡ እዚ ዘካትቶ ንድስቲታት&ንመስተይ ማይ&ንብኬሪታት&ንኣቑሑት መዓዲ&ንሸጎማኖ ወይከዓ ንዓራት ብሓባር ምጥቃም እዩ፡፡ ነዚኦም ኣቑሑት ድሕሪ ምጥቓምካ ብማይን ብሳሙናን ኣቢልካ ኣፀቢቅካ ሕፀበን፡፡

ኩልግዘ “ብዝላዓለ ደረጃ ዝትንከፉ”ቦታታት ኣፅርይ፡- እዚ ዘካትቶ ንቖፃሪታት&ልዕሊ ጠረጴዛ ዝቕመጡ ጣውላታት&ንመድሐዚ ማዕፆ&ኣብ እንዳ ሻወር ንዝግጠሙ ነገራት&ንሽቓቕ&ንቴሌፎንናት& ንመፅሓፊ ኮምፒውተር(ኪይ ቦርድታት)፤ንታብሌታት&ጥቓ-ዓራት ንዝቕመጡ ጠረጴዛታት እዮ፡፡ካብዚ ብተወሳኺ ደም&ቀልቀል ወይ ከዓ ካብ ሰብነት ዝወፁ ፈሳሲታት ዘለውዎ ኩሉ ቦታ ኣፅርይ፡፡ብመሰረት ተገሊፁ ዘሎ መምርሒ ኣጠቓቕማ ናይ ገዛ ውሽጢ መፅረይ መወልወሊ(ዋይፕ) ወይከዓ ድንፋሕ ስፕሬይ ተጠቐም፡፡

ከስዕለካን ሃንጥሸው ከብለካ ከሎ ፍንጫኻን ዓይንኻን ብሶፍቲ&ብማስኬራ(ማስክ) ወይከዓ ቅልፅምካ ሸፍን፡- ዝተጠቐምካሉ ሶፍቲ ኣብ መአከቢ ጥሉል ጎሓፋት ደርብዮ፡፡ ቐልጢፍካ ኣእዳውካ ብማይን ሳሙናን ገይርካ እንተወሓደ ን 20 ሴኮንድታት ብምፍሕፋሕ ሕፀብ፤ ወይከዓ 60% ትሕዝቶ ኣልኮል ብዘለዎ ኣልኮል -ተንከፍ ናይ ኢድ መፅረይ(ሳኒታይዘር) ኣፅርዮም፡፡ ኣእዳውና ብዕሊ እንተተፀይቖም ግን ግድን ብማይን ብሳሙናን ክነፅርየን ኣለና፡፡

ኽንካነ ጥዕና ካብ ትካል ጥዕና ትደሊ ከለኻ፡-

 • ቓንዛኻ እንዳበርተዐ እንተኸይዱ (ንኣብነት እንተ ዓቢሱካ) ቐልጢፍካ ኸትትል ሕክምና ግበር፡፡
 • እንተተኻኢሉ ቕድሚ ናብ ወሃባይ ኽንካነኻ ምኻድካ ቐዲምካ ደውል
 • ናብቲ እንዳ ሕክምና ምእታውካ መሸፈኒ ገፂ ማስኬራ ግበር፡፡
 • እንተተኻኢሉ ኣምቡላንስ ወይከዓ ገበርቲ ድጋፍ ሕክምና ድንገተኛ ኣብ ቦታኻ ቕድሚ ምብፃሖም ማስኬራ ግበር፡፡
 • እዚኦም ስጉምቲታት ካልኦት ሰባት በቲ ለበዳ ከይዳሓዙን ከይቃልዑን ንቢሮ ኣቕራባይ ሕክምናኻ ይሕግዙዎ እዩም፡፡

ፍልፍላት

ሕክምና ዩኒቨርስቲ ዋሽንግተን ሓበሬታ ኮቪድ-19
uwmedicine.org/coronavirus

ግዝኣት ዋሽንግተን ናይ ጥዕና ዲፓርትመንት doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVID-19-Factsheet-amharic.pdf

ማእኸል ምክልካልን ምቁፅፃር ሕማማት
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html

እንተሓሚምካክትትግብሮም ዝግባኣካ ነገራት
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html

ናይ ሓበሬታ ቴሌፎናት

ኣብ ግዝኣት ዋሽንግተን ናይ ጥዕና ዲፓርትመንት ማእኸል ፃውዒት ኮቪድ-19
1.800.525.0127

ሕክምና ዩኒቨርስቲ ዋሽንግተን መስመር ሃበሬታ ኮቪድ-19
206.520.2285