سياسة الزوار بسبب COVID-19

از شما سپاسگزاریم که برای دریافت مراقبتهای پزشکی مرکز پزشکی UW را انتخاب کرده اید. ما به سلامتی و تندرستی بیماران خود، خانواده های آنها، کارمندانمان که مراقب بیماران هستند ، و جامعۀ خود اهمیّت می دهیم.

همانطور که می دانید، مردم در منطقۀ ما به ویروس کرونا (COVID-19) مبتلا شده اند. از آنجائیکه این ویروس می تواند شیوع یابد، جهت حفظ ایمنی همگی، ما در حال حاضر یک سری اقدامات خاصی را انجام میدهیم. مثل همیشه، هدف اصلی ما، سلامتی و ایمنی بیماران مان میباشد.

از آغاز 6 ماه مارچ 2020،  ما تعداد ملاقات کنندگان مجاز در بیمارستان را محدود خواهیم کرد:

 • بیماران باردار می توانند یک نفر جهت کمک و حمایت هنگام زایمان همراه خود داشته باشند.
  • ورود اطفال زیر 16سال مجاز نخواهد بود
 • برای بخش مراقبت های ویژه برای نوزادان (NICU):
  • یکی از والدین بعلاوه یک شخص دیگر می تواند همراه باشد
  • ولی هر روز بایستی که همان اشخاص باشند
 • بیمارانی که در پایان عمرشان میباشند می توانند فقط 2  نفر ملاقات کننده همراه خود داشته باشند.
  • ولی بایستی همان 2 نفر باشند
  • و آن اشخاص بایستی در تمام  مدّت زمان عیادت در اتاق بمانند
 • بیمارانی که در حال حاضر تحت مراقبت های رفتاری می باشند بطوری که افراد خانواده برای مراقبت از آنها تقش اصلی را دارند، می توانند 1 نفر ملاقات کننده همراه خود داشته باشند.
  • ولی بایستی همان شخص باشد
  • و آن شخص بایستی در تمام  مدّت زمان عیادت در اتاق بماند
 • بیمارانی که جهت اطمینان از ایمنی برای  مرخص شدن، نیاز به آموزش  یک فرد از افراد خانوادۀ آنها میباشد، می توانند 1 نفر ملاقات کننده همراه خود داشته باشند.
  • ولی بایستی همان شخص باشد
  • و آن شخص بایستی در تمام  مدّت زمان عیادت در اتاق بماند
 • برای تمامی ملاقات کنندگان غربالگری انجام خواهد شد و آنها بایستی که هیچگونه علائم بیماری نداشته باشند.
 • در حال حاضر هیچگونه ملاقات کنندۀ دیگری در مرکز پزشکی اجازه داده نخواهد شد.
 • همگی بایستی از ورودی جلویی مرکز پزشکی وارد شوند مگر اینکه آنها برای مراقبت های اورژانسی آمده باشند.

اگر شما وقت ملاقات در یکی از کلینینک های سرپایی مرکز پزشکی UW را دارید یا به بخش اورژانس مراجعه می کنید، می توانید 1 نفر  کمک همراه خود داشته باشید.

ما میدانیم که نیاز به محدود کردن ملاقات کنندگان کار ایده آلی نیست. ما از صبر و درک شما در این مواقع قدردانی می کنیم. محافظت از شما و خانوادۀ شما و ارائۀ بهترین مراقبت ها از اولوّیت های اصلی ما میباشند.

ما شما را در جریان هرگونه تغییرات در این سیاست جدید قرار خواهیم داد. به محض اینکه محیط دوباره اَمن شد، ما به دستورالعمل های عادی خود برای &بازدید باز خواهیم گشت.