Zahra M. Shirazy M.D.

Provider headshot of Zahra  M. Shirazy M.D.

Zahra M. Shirazy M.D.

Medical Specialties

  • Psychiatry
  • Psychiatric emergency services