Sherene Shalhub M.D., M.P.H.

Provider headshot of Sherene Shalhub M.D., M.P.H.
Accepting new patients

Sherene Shalhub M.D., M.P.H.

Medical Specialty

  • Vascular surgery