Rajnish Mehrotra M.D., M.B.B.S.

Provider headshot of Rajnish Mehrotra M.D., M.B.B.S.
Accepting new patients

Rajnish Mehrotra M.D., M.B.B.S.

Medical Specialty

  • Nephrology (kidney)